Title: Zpracování středně uhlíkové nízkolegované oceli v semi-solid stavu
Authors: Rubešová, Kateřina
Advisor: Jirková Hana, Dr. Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27364
Keywords: semi-solid zpracování;mini-tixoforming;termo mechnanické zpra-cování;near net shape;30mnvs6
Keywords in different language: semi-solid processing;mini-tixoforming;thermo mechanical proces-sing;near net shape;30mnvs6
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi zpracování středně-uhlíkové nízkolegované oceli pomocí semi-solid zpracování. Cí-lem práce bylo aplikovat tento druh zpracování na materiál středněuhlíkové nízkolegované oceli 30MnVS6. V průběhu ex-perimentu bylo nejprve na termomechanickém simulátoru od-zkoušeno několik režimů na polotovaru bez formy, s ohřevem na vhodnou teplotu. Poznatky získané ohřevem vzorku bez for-my byly následně aplikovány na proces mini-tixoformingu, kte-rý probíhal v uzavřené dutině formy.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the possibilities of processing medi-um-carbon low-alloy steel using a semi-solid processing. The aim of this work was to apply this kind of processing for the steel 30MnVS6, with a relatively narrow forming interval. During the first experimets, several schedules were tested on the thermo-mechanical simulator on a specimen without the die. Specimens were heated to the desired temperatures. Skills obtained by the heating of the specimen without the die were applied to the proces of mini-thixoforming in the closed die.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Rubesova_2017_2.6.2017.pdfPlný text práce4,38 MBAdobe PDFView/Open
posudek - RUBESOVA.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - RUBESOVA.pdfPosudek vedoucího práce856,59 kBAdobe PDFView/Open
BK - RUBESOVA.pdfPrůběh obhajoby práce610,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27364

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.