Title: Vokalismus v německém jazyce a interference mezi českým a německým vokalismem
Other Titles: Vowel system in german and interference between czech and german vowel system
Authors: Blecha, Bohumil
Advisor: Voltrová Michaela, Dr. phil.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27500
Keywords: vokál;foném;interference;kvantita vokálu;kvalita vokálu;redukované vokály;vokalismus;monoftong;diftong;fonologická opozice
Keywords in different language: vowel;phonem;interference;quantity of the vowel;quality of the vowel;reduced vowels;vowel system;monophthong;diphthong;phonological oposition
Abstract: Autor se bude nejprve zabývat rozborem vokalismu v jazyce německém, následně se bude věnovat vokalismu v jazyce českém a poté tyto dva fenomény porovná. Na základě této práce stanoví autor hypotézy, které se budou týkat oblasti interference mezi českými a německými vokály. V praktické části provede následně autor výzkum, jehož probandy budou studenti prvního a třetího ročníku bakalářského studia Německého jazyka se zaměřením na vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU a prvního ročníku studia navazujícího. Cílem je tedy zodpovědět otázku: "Jaké německé vokály jsou pro české studenty německého jazyka nejproblematičtější a proč?"
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the interference between the German and the Czech language. In the theoretical part the German and the Czech system of vowels were described and afterwards compared with each other. The possible problems with pronunciation of vowels, which the Czech native speakers, who learn how to speak German, could have, were suggested in order to be later formulated into four hypotheses. These hypotheses were based on the information, which were given in the theoretical part. In the practical part the students of the German language at the Pedagogical Faculty of the West Bohemia University were recorded, as they were reading a chosen article. Their pronunciation was analysed by the author of the thesis and the results were presented in the charts in the practical part. At the end of the practical part the recommendations, how to improve the pronunciation of the students, were made and the interpretation of the results was included in this part too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Blecha_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Blecha_op.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Blecha_obh.pdfPrůběh obhajoby práce344,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27500

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.