Title: Mimoškolní politické vzdělávání v interkulturních setkáních mládeže na příkladu Jugendbildungsstätte Waldmünchen
Other Titles: Extracurricular political education in intercultural youth meetings on the example of Jugendbildungsstätte Waldmünchen
Authors: Durasová, Veronika
Advisor: Průcha-Wittmann Julia, Mgr. B. A.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27504
Keywords: česko-německé vztahy;interkulturní setkání;mimoškolní vzdělávání;politické vzdělávání;seminář;setkání mládeže
Keywords in different language: czech-german relations;intercultural meeting;extracurricular education;political education;workshop;youth meeting
Abstract: Bakalářská práce se zabývá mimoškolními interkulturními semináři politického vzdělávání. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy. V druhé kapitole je popsána historie politického vzdělávání. Třetí kapitola shrnuje instituce politického vzdělávání. V následující kapitole jsou zmíněny metody politického vzdělávání. Poslední kapitola této části se zabývá politickým vzděláváním v interkulturních skupinách. Praktická část práce se věnuje konkrétnímu semináři s názvem Premier League Academy. Tento seminář se konal v roce 2014 v Jugendbildungsstätte Waldmünchen. První část popisuje formu a cíle semináře. V následující kapitole je shrnut průběh semináře a použité metody. Poslední kapitola praktické části se věnuje vyhodnocení semináře.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with extracurricular intercultural workshops of political education. In the theoretical part of the thesis the main therms are defined. In the second chapter the history of the political education is described. The third chapter summarises the institutions of the political education. In the following chapter the methods that are used in the political education are mentioned. The last chapter of this part deals with the political education in the intercultural groups. The practical part of the bachelor thesis deals with a practical workshop named Premier League Academy. This workshop took place in 2014 in Jugendbildungsstätte Waldmünchen. The first part describes the form and targets of the workshops. In the next part the course of the workshop and the used methods are depicted. The last chapter of the practical part is the evaluation of the workshop.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veronika_Durasova - bakalarska_prace.pdfPlný text práce3,59 MBAdobe PDFView/Open
Durasova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Durasova_op.pdfPosudek oponenta práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
Durasova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce357,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27504

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.