Title: Dynamické toky v sítích
Other Titles: Dynamic flows in the networks
Authors: Peterka, David
Advisor: Čada Roman, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Holub Přemysl, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27789
Keywords: ohodnocený graf;statické toky v síti;minimální cena toku;maximální tok;dynamické toky v síti;algoritmy
Keywords in different language: weighted graph;static flows in networks;minimum cost flow;maximum flow;dynamic flows in networks;algorithms
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na hledání optimálního řešení v některých situacích, které jsou modelovány pomocí ohodnoceného grafu. Hlavním cílem této práce je poskytnout přehled algoritmů pro hledání maximálního, resp. optimálního toku v síti jak v klasické statické formulaci tak v dynamické podobě. Dále je v práci porovnána výpočetní složitost úloh ve statické a dynamické podobě. V poslední řadě je práce zaměřena na vybrané aplikace těchto úloh v ekonomii.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on finding optimal solutions in some situations that are modeled using a weighted graph. The main purpose of this bachelor thesis is to provide an overview of algorithms for searching for the maximum, respectively optimal flow in the network both in classical static formulation and in dynamic form. Further in the work, there is a comparison of computational complexity of the tasks in a static and dynamic versionFinally, the work is focused on selected applications of these tasks in economics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_PeterkaDavid.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
PV_Peterka_David.pdfPosudek vedoucího práce758,98 kBAdobe PDFView/Open
PO_Peterka_David.pdfPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Peterka_David.pdfPrůběh obhajoby práce15,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27789

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.