Title: Soustavy lineárních diofantovských rovnic a Smithův normální tvar matice
Other Titles: Systems of linear diofantovských equations and Smith normal form of a matrix
Authors: Bábíčková, Kateřina
Advisor: Hora Jaroslav, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27930
Keywords: diofantos z alexandrie;euklidův algoritmus;henry john stephen smith;kongruence;lineární diofantovské rovnice;parametr;smithův normální tvar matice;soustavy lineárních diofantovských rovnic;unimodulární matice
Keywords in different language: diofante from alexandria;euclidean algorithm;henry john stephen smith;congruence;linear diofant equations;parameter;smith's normal matrix shape;systems of linear diofant equations;unimodular matrix
Abstract: V diplomové práci jsme získali teoretické znalosti o lineárních diofantických rovnicích a jejich soustavách a také o Smithovo normálním tvaru matic. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, které jsou dále členěny na podkapitoly. V první kapitole je krátce popsána historie Diofanta z Alexandrie a jeho díla. Kapitola druhá pojednává o lineárních diofantických rovnicích. Ve třetí kapitole se věnujeme soustavám lineárních diofantických rovnic a jejich způsobům řešení. Poslední kapitola je zaměřena na Smithův normální tvar matice, kde v první podkapitole sepisujeme krátce život Henryho Johna Stephena Smitha.
Abstract in different language: This Diploma thesis is folows the teoretical knowledge about linear diofantic equations and their systems, as well as about Smith's normal form of a matrix. The thesis is divided into four chapters and chapters are subdivided into subchapters. The first chapter briefly described the history of Mr. Diofante from Alexandria and his works. The second chapter deals with linear deiofantic equations. In the third chapter is deals with the systems of linear diofantic equations and their solution. The last chapter is focused on Smith's normal shape of the matrix. The first subchapter is briefly describe life of Mr. Henry John Stephen Smith.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Bc. Babickova Katerina.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni diplomove prace Bc. Babickova-1.pdfPosudek vedoucího práce141,76 kBAdobe PDFView/Open
posudek_babickovaf.pdfPosudek oponenta práce189,85 kBAdobe PDFView/Open
Babickova protokol496.pdfPrůběh obhajoby práce383,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27930

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.