Title: Fyzika v domácnosti
Other Titles: Household Physics
Authors: Koza, Petr
Advisor: Kielbusová Zdeňka, PhDr.
Referee: Kratochvíl Pavel, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27935
Keywords: fyzika;pokusy;vypařování;baterie;akumulátor;generátor;rozvodná síť;distribuční soustava;elektromotor;žárovka;zásuvka;přetlak;podtlak;hydrostatický tlak;vztlaková síla;archimédův zákon;kapilární tlak;bernoulliho rovnice
Keywords in different language: physics;experiments;evaporation;battery;accumulator;generator;electric power distribution;electric power transmission;electric motor;light bulb;socket;overpressure;underpressure;hydrostatic pressure;buoyancy;archimedes' principle;capillary pressure;bernoullis´ equation
Abstract: Práce obsahuje teoretickou část, zabývající se složkami výchovně-vzdělávacího procesu. Dále praktickou část, zabývající se fyzikálními jevy, s nimiž se setkáváme v domácnosti. Je zde kladen důraz na historické souvislosti, zajímavosti, popis principu, demonstraci jevů pomocí pokusů a náměty na činnost žáků. Zdůrazněny jsou souvislosti s Rámcovým vzdělávacím programem. Třetí část zkoumá využití praktické části ve výuce.
Abstract in different language: This work contains theoretical part, which deals with constituents of educational process. Furthermore it contains practical part, which deals with physical phenomena we can find in the household. The work puts emphasis on the historical context, interesting facts, the description of the principle, illustration of phenomena through experiments and suggestions for the activity of students. The connection with the Framework Educational Program is underlined. The third part researches the utilisation of practical part in ordinary teaching.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Koza_Petr.pdfPlný text práce5,47 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni Koza473.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Posudek Koza475.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Protokol Koza476.pdfPrůběh obhajoby práce423,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.