Title: Souvětí: juxtapozice, souřadnost, podřadnost
Other Titles: Sentences: juxtaposition, compound and complex
Authors: Košařová, Ivana
Advisor: Koláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Referee: Mudrochová Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28038
Keywords: la phrase;la phrase simple;les phrases complexes;la juxtaposition;la coordination;la subordination;la proposition;les propositions principales;indépendantes;subordonnées
Keywords in different language: phrases;simple sentence;main clause;subordinated clause;juxtaposition;compound sentence;complex sentence;parataxis
Abstract: Diplomová práce zkoumá gramatické téma - Souvětí : juxtapozice, souřadnost, podřadnost. Jejím hlavním cílem je popsat teoreticky problematiku souvětí, konkrétně juxtapozice, souřadných a podřadných vět. Cílem praktické části je ověřit skutečnost, jak je tato problematika prezentována v jednotlivých učebnicích určeným studentům francouzského jazyka, která bude doplněna o vlastní cvičení zaměřené na souvětí a spojovací výrazy mezi jednotlivými větami. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly, a to na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje základní pojmy co je to "phrase, proposition" a zkoumá, jaké existují typy jednoduchých vět, souvětí, různé druhy souřadnosti a hlavně rozlišuje různé druhy vedlejších vět. V praktické části analyzujeme konkrétní učebnice (z hlediska daného gramatického jevu) a díky nim zjišťujeme, jestli obsahují také teoretickou průpravu pro studenty či se zaměřují spíše na praktickou část.
Abstract in different language: The thesis examines the grammar topic Sentences - juxtaposition, compound and complex sentences. Its main goal is to describe theoretically the problems of sentenses, namely juxtaposition, main and subordinate clause. The aim of the practical part is to verify how this problem is presented in the individual textbooks intended for students of French language, which will be complemented by the own exercises focusing on sentences and connecting expressions between sentences. This thesis is divided into two main chapters - theoretical and practical part. The theoretical part explains the basic concepts. The practical part tries to analyze different French textbooks (from grammatical point of view) and they show us if they contain some theoretical information for students or they just focus on the practical knowledge.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Kosarova Ivana.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Kosarova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce279,02 kBAdobe PDFView/Open
Kosarova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce750,4 kBAdobe PDFView/Open
Kosarova - oponent.pdfPosudek oponenta práce510,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.