Title: Překlad webových stránek Věznice Horní Slavkov z češtiny do ruštiny s podrobným komentářem a překladovým slovníkem.
Other Titles: Translation of Horní Slavkov Prison Websites from Czech to Russian with a Detailed Commentary and Glossary
Authors: Petridesová, Ria
Advisor: Urieová, Libuše
Referee: Golčáková, Bohuslava
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2846
Keywords: překlad;překladatelský postup;překladatelské transformace;teorie překladu;ekvivalence;slovník;věznice;analýza výchozího textu;lexika;morfologie;syntax
Keywords in different language: translation;translation process;translation procedures;translation theory;equivalence;dictionary;prison;analysis of source text;lexicon;morphology;syntax
Abstract: Hlavním úkolem této bakalářské práce je přeložit webové stránky Věznice Horní Slavkov z češtiny do ruštiny. Výchozí text obsahuje představení věznice. Po úvodní části následuje analýza výchozího textu, součástí které je obecná charakteristika textu a dále jeho rozbor z lexikálního, morfologického a syntaktického hlediska. Další kapitola je věnovaná teoretickému pojednání o překladatelském procesu, ekvivalenci a překladatelských transformacích. Následující kapitolu představuje samotný překlad a za ním pokračuje překladatelský komentář s popsanými překladatelskými transformacemi a uvedenými konkrétními příklady. Přílohy obsahují česko-ruský překladový slovník, výchozí text v plném znění a fotografie.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is a translation of Horní Slavkov Prison websites from Czech to Russian. The source text provides presentation of prison. After the preamble the analysis of source text, which contains a general characterization of the text and analysis on lexical, morphological and syntactical level, follows. The next chapter is devoted to a theoretical treatise about translation process, equivalence and translation procedures. The following chapter comprises Russian translation and translation commentary with described procedures and demonstrated examples. The appendices include dictionary, an unabridged Czech text and photographs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2012 - Ria Petridesova.pdfPlný text práce967,98 kBAdobe PDFView/Open
File0012.PDFPosudek vedoucího práce576,56 kBAdobe PDFView/Open
File0013.PDFPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
File0014.PDFPrůběh obhajoby práce386,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2846

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.