Title: Historie podnikání
Other Titles: History of entrepreneurship
Authors: Domabyl, Patrik
Advisor: Martinčík David, JUDr. Ing. Ph.D.
Referee: Jarý Čestmír, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28470
Keywords: historie;podnikání;podnikatel;globalizace;technický pokrok;historie marketingu;vývoj hospodářství českých zemí;škoda;škodovy závody;plzeň
Keywords in different language: history;entrepreneurship;entrepreneur;globalization;technical progress;history of marketing;economic evolution in czech lands;škoda;skoda works;pilsen
Abstract: Předložená bakalářská práce popisuje vybraná témata z historie podnikání. Cílem práce je popsat vývoj podnikání v 19. století, jeho změny v průběhu 20. století, analyzovat činnost vybraného podniku, který byl založen v 19. století a zjištěné poznatky porovnat se současným podnikáním. V první části se práce zabývá historickým pojetím podnikatele, vznikem pojmu globalizace, vývojem marketingu, technickým pokrokem posledních 200 let a hospodářským vývojem Rakouska-Uherska a následně Československé republiky. Druhá část obsahuje případovou studii Škodových závodů a to od jejich založení v roce 1859 zhruba do roku 1965. Na vývoji tohoto podniku jsou ukázány tendence zmíněné v první části textu.
Abstract in different language: Presented bachelor thesis describes selected topics from the history of entrepreneurship. Objective of the thesis is to describe development of entrepreneurship in the 19th century, its changes in the 20th century, to analyze activity of chosen company, which was established in the 19th century and discovered knowledge compare to the current business. In the first part the thesis deals with a historical conception of an entrepreneur, formation of the globalization concept, evolution of marketing, technical progress in the last 200 years and economic development of Austria-Hungary and Czechoslovak Republic afterwards. The second part contains case study of Skoda Works company since its foundation in 1859 roughly until 1965. In the evolution of this company are shown tendencies mentioned in the first part of the text.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Historie_podnikani_Patrik_Domabyl.pdfPlný text práce751,44 kBAdobe PDFView/Open
DOMABYL BP oponent.pdfPosudek oponenta práce559,49 kBAdobe PDFView/Open
DOMABYL BP vedouci.pdfPosudek vedoucího práce82,69 kBAdobe PDFView/Open
DOMABYL prubeh obhajoby BP.pdfPrůběh obhajoby práce194,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28470

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.