Title: Hodnocení přínosu externího auditu v podnicích ČR
Other Titles: Benefit analysis of external audit of enterprises in Czech Republic
Authors: Gezo, Michal
Advisor: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28721
Keywords: externí audit;auditorské postupy;přínosy externího auditu
Keywords in different language: external audit;audit procedures;benefits of external audit
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou externího auditu. Celá práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část práce vymezuje definici, druhy a funkce auditu a představuje právní předpisy, které upravují auditorské služby v ČR. Následuje představení Komory auditorů ČR a etického kodexu, představen je také vztah mezi účetnictvím a auditem. Dále jsou popsány a charakterizovány auditorské postupy. V praktické části práce je představen vybraný podnikatelský subjekt a jsou popsány auditorské postupy u vybrané subjektu. Dále je součástí práce dotazníkové šetření, jehož cílem je analyzovat riziková místa v procesu auditu a přínosy a újmy externího auditu pro jednotlivé uživatele. Závěr této práce se věnuje shrnutí problematiky externího auditu a výsledkům dotazníkového šetření.
Abstract in different language: The thesis is focused on the external audit. The work is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part defines importance, types and functions of the audit and describes the legal regulations of audit services in Czech Republic. There is also introduction of The Chamber of Auditors of the Czech Republic and Code of ethics, the relationship between external audit and accounting is described too. Further audit procedures are described. The practical part contains description of selected business entity and audit procedures in the company. The practical part also contains the survey which aims to analyze risk parts of audit procedures and benefits and risks of external audit for individual users. The conclusion summarizes external audit and results from the survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Gezo.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
Gezo_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce500,54 kBAdobe PDFView/Open
Gezo_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce599,48 kBAdobe PDFView/Open
Gezo_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce306,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28721

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.