Title: Úprava hydraulického lisu na jednoúčelové zkušební zařízení pro hluboké tažení plechu
Other Titles: Modification of the hydraulic press to the dedicated testing equipment for deep drawing of the sheet
Authors: Habrman, Martin
Advisor: Kubec Václav, Ing. Ph.D.
Referee: Urbánek Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28890
Keywords: hydraulický lis;tažení plechů;limitní diagram;měřící systém aramis;návrh variant;technickoekonomické hodnocení
Keywords in different language: hydraulic press;sheet metal drawing;forming limit diagrams;measuring system aramis;design variants;total evaluation
Abstract: Diplomová práce obsahuje stručný popis tažení plechů, uvedení jednotlivých parametrů a druhy vad. V další části jsou popsány druhy zkoušek od základních až po složitější. Uvedeny jsou li-mitní diagramy, deformační sítě a způsoby měření deformace na povrchu materiálu. Byla provedena analýza stávajícího stavu stroje. Po jejím vyhodnocení stávající konstrukce jsou vypraco-vány varianty řešení, porovnání variant v technickoekonomic-kém hodnocení. Finální varianta je částečně upravena a optima-lizovaná podle důležitých parametrů. Dále jsou představeny způsoby modifikace finální varianty.
Abstract in different language: This diploma thesis contains a brief description of sheet metal drawing, a specification of individual parameters and types of de-fects. Next parts describe the types of tests of sheets from basic to difficult. Here are presented forming limit diagrams, deformed net-works, and methods for measuring deformation on the surface of the material. Performing an analysis of the current state of the ma-chine. After the evaluation of the existing design, the solutions are developed, comparison of variants are in total evaluation. The final version is partially modified and optimized according to important parameters. In addition, the final variation's ways of modifying are presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Habrman.pdfPlný text práce25,57 MBAdobe PDFView/Open
Habrman_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce665,08 kBAdobe PDFView/Open
Habrman_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce871,71 kBAdobe PDFView/Open
Habrman.pdfPrůběh obhajoby práce268,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28890

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.