Title: Podpora informatického myšlení s využitím Lego robotů
Other Titles: Support of computational thinking by Lego robots.
Authors: Frank, Filip
Frank, Jan
Citation: FRANK, F., FRANK, J. Podpora informatického myšlení s využitím Lego robotů. Matematika-fyzika-informatika, 2019, roč. 28, č. 1, s. 74-80. ISSN 1805-7705.
Issue Date: 2019
Publisher: Prometheus
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/31194
ISSN: 1805-7705
Keywords: lego mindstorm;informatické myšlení;metodika
Keywords in different language: lego mindstorm;computational thinking;methodology
Abstract: Informatické myšlení a digitální gramotnost jsou pojmy, které jsou v oučasné době velmi skloňované odbornou i laickou veřejností. Učitelé na základních a středních školách by měli tyto kmpetence u žáků rozvíjet, a to nejen v rámci hodin informatiky, často ovšem chybí náměty, kterými by se mohli vyučující řídit či inspirovat. Článek je proto věnován metodice, která vznikla v rámci diplomové práce na Katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické ZČU v Plzni a může být jistou inspirací pro základoškolské a středoškolské učitele (nejen) informatiky. Testování proběhlo v rámci dvou projektových dnů na Gymnáziu v Aši a díky czniklé případové studii bylo možné metodiku zpětně analyzovat. Obecným záměrem při tvorbě uvedené metodiky byla podpora informatického myšlení prostřednictvím řešení zadaného problému spjatého se stavnou a programováním vlastního Lego robota.
Abstract in different language: Computational thinking and digital literacy are concepts that are nowaday very popular with the professional and lay public. Teachers at elementary and secondary schools should develop these abilities in pupils, not only in the context of computer science, but teachers often has no ideas how to do that. The article is devoted to the methodology developed within the diploma thesis at the Department of Computer science and Didactic Technology of the Faculty of Education of the University of West Bohemia in Pilsen and it can be a certain inspiration for primary and secondary school teachers (not only) informatics. Testing took place within two project days at Aš Gymnasium, and thanks to the case study, it was possible to analyze the methodology backwards. The general aim of the methodology was to support computational thinking through the solution of a specific problem connected with the construction and programming of children's own Lego robot.
Rights: © Prometheus
Appears in Collections:Články / Articles (KVD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
mfi_2801_all.pdf7,88 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31194

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD