Title: Motivácia ako terminologický problém (Exkurz do analýzy kriminalistickej terminológie v medzijazykovom pláne)
Authors: Jánošová, Monika
Citation: Jazykový a kulturní prostor v proměnách 21. století: sborník příspěvků z konference Profilingua 2018, s. 188-201.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://old.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ProfiLingua_Proceedings.pdf
http://hdl.handle.net/11025/31244
ISBN: 978-80-261-0834-4
Keywords: terminologie;překlad;kriminologie;daktyloskopie;slovenština
Keywords in different language: terminology;translation;criminology;dactyloscopy;Slovak language
Abstract in different language: Terminology is represented by specific units that should, except the quality of standard language, contain other qualities as well. In case of difference of classification systems and therefore the necessity to translate/create a term/ terms, one does not have to be succesful in translating/creating a term/terms that would contain the majority of the basic terminological qualities. Translation of terminology having no equivalents and terminology denoting notions referring to the latest results within a science, a reseach etc. should be paid attention to as early as during university study, not only in case of the field of translation studies, but any fields of study whose graduates can also find themselves in a position of creators of terms. One of the basic terminology qualities postulated by the Slovak theory of terminology is represented by the motivation on the principle of similarity that is clearly present in the scientific discipline of dactyloscopy, namely one of the disciplines of criminalistics. This type of motivation is dealt with in this paper.
Terminológiu zastupujú špecifické jednotky, ktoré by mali, s výnimkou vlastnosti spisovného jazyka, obsahovať tiež iné vlastnosti. V prípade odlišnosti klasifikačných systémov a z toho vyplývajúcej potreby preložiť/vytvoriť termín/termíny, sa pri preklade/vytváraní termínu/termínov, ktorý/é by obsahoval/li väčšinu základných terminologických vlastností, nemusí podariť dosiahnúť úspech. Prekladu bezekvivalentnej terminológie a terminológie pomenúvajúcej pojmy, ktoré odkazujú na najnovšie výsledky v oblasti vedy, výskumu atď., by mala byť pozornosť venovaná už počas štúdia na univerzite, a to nielen v prípade štúdia translatológie, ale v akomkoľvek študijnom odbore , ktorého absolventi sa môžu ocitnúť v pozícii tvorcov terminológie. Jednu z hlavných terminologických vlastností postulovaných slovenskou teóriou terminológie, predstavuje motivácia na princípe podobnosti, ktorá je zreteľne prítomná vo vednom odbore daktyloskopia, t.j. jednej z disciplín kriminalistiky. Týmto druhom motivácie sa zaoberá aj tento príspevok.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Profilingua 2018
Profilingua 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janosova.pdfPlný text670,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31244

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.