Title: Vliv předchozí informace na výkon v senzomotorickém testu
Other Titles: The effect of the input information on the performance of the sensorimotor test
Authors: Švátora, Karel
Benešová, Daniela
Citation: Hry 2018: sborník příspěvků s tématikou her v programech tělovýchovných procesů = Games 2018: proceeding of papers on games in the programs of physical education and sport training proceses. 2018, s. 21-22.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/31327
ISBN: 978-80-261-0838-2
Keywords: senzomotorické učení;vstupní informace;zrcadlové kreslení
Keywords in different language: sensomotor learning;input information;mirror drawing
Abstract: Cílem této studie bylo zjistit, zda rozdílnou předchozí informací sdělenou subjektu stojícímu před učením se neznámému pohybovému úkolu, lze ovlivnit jeho výsledek v daném testu. Pro účely této studie byl použit senzomotoricky obtížný test zrcadlového kreslení. Věkové rozmezí testovaných bylo 19-23 let. Soubor tvořilo 150 jedinců (56% muži, 44% ženy) náhodně rozdělených do třech skupin. Testované osoby dostaly v průběhu zadávání testu informaci o tom, že nadcházející úkol je vysoce náročný nebo velice snadný. Kontrolní skupina obdržela pouze zadání testu (skupina 1). Skupina testovaných ovlivněných informací o vysoké obtížnosti (skupina 3) úkolu dosahovala nejlepších výkonů. Skupina 3 plněním testu ovšem strávila nejvíce času. Skupina 2, které byla před absolvováním senzomotorického testu předložena informace, že následující test bude snadný, se dopustila významně více chyb a strávila chybováním více času. Pomocí Kruskall-Wallis testu byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi skupinami v počtech chyb (p=0,0012) a dobou strávenou chybováním (p=0,0008). Tyto výsledky naznačují, že pokud budeme svěřencům předkládat senzomotorické úkoly jako náročné, budou poté dosahovat optimálních výkonů.
Abstract in different language: The objective of this study was to find out whether the different previous information, said to a subject standing before learning an unknown motion task, can influence the subject´s result in the given test. For the purposes of this study, as sensomotor test was used mirror drawing test. The tested persons were in the age range of 19-23 years. The sample of 150 persons (56% males, 44% females) was randomly divided into three groups. In the course of testing, the persons being tested received information that the upcoming task is either very difficult or very easy. The control group received only test papers (Group 1). The group of the tested persons, influenced by the information that the test will be difficult (Group 3), achieved the best results. Group 3, however, needed the largest amount of time to fulfil tasks. Group 2, who received before the sensomotor test the information that the test will be easy, made significantly more errors and spent more time with erring. Using the Kruskall-Wallis test, a statistically significant difference between the groups was found in the number of errors (p = 0.0012) and the time spent with erring (p = 0.0008). These results suggest that if the probands have information that sensomotor tasks are difficult, they will achieve optimal performance.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTV)
Hry 2018 / Games 2018
Hry 2018 / Games 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svatora.pdfPlný text1,2 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31327

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.