Title: Vplyv herného tréningu na kvalitu uplatnenia herných činností v zápase v hádzanej
Authors: Križan, Martin
Citation: Hry 2018: sborník příspěvků s tématikou her v programech tělovýchovných procesů = Games 2018: proceeding of papers on games in the programs of physical education and sport training proceses. 2018, s. 53-65.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/31330
ISBN: 978-80-261-0838-2
Keywords: házená;experiment;tréninkový program;herní činnosti;hodnocení
Keywords in different language: handball;experiment;training program;game activities;evaluation
Abstract in different language: Sport preparation for youth in collective sports games should be geared to the acquisition of gaming activities by the individual. Individual technique and tactics of the player is the basis of each ball game.This is why we have been working on an experimental training program focused on individual gaming activities in the category of younger players in handball. The aim of the work was to find out the effectiveness of the training program created by us in practice. We assumed that the training program will positively impact the acquisition of selected offensive game activities (passes, releasing whit the ball, shooting from the ground and shooting from jump) in the game. To evaluate the selected game activities, we used the method of indirect observation and expert judgment. Selected gaming activities were evaluated using a modified rating scale (Šafaříková 1974, Zaťková 1996, Križan 2005,). We have evaluated the quality of the game's handling of the game by a 5-point rating scale. We made the assessment at the beginning and end of the experiment. The research group was made up of 14 players of the ŠKP Bratislava club in the category of younger payers. The mean age of the observed set was 12 years +/-. The results obtained show that the monitored set has improved statistically (p <0.05) in the 3 selected gaming activities, which confirms the effectiveness and efficiency of our training program.
Športová príprava mládeže v kolektívnych športových hrách, by mala byť z hľadiska herného tréningu zameraná na osvojovanie herných činností jednotlivca. Individuálna technika a taktika hráča je základom každej loptovej hry. I preto sme sa v našej práci zaoberali tvorbou experimentálneho tréningového programu zameraného na individuálne herné činnosti v kategórii mladších žiakov v hádzanej. Cieľom práce bolo zistiť účinnosť nami vytvoreného tréningového programu v praxi. Predpokladali sme, že tréningový program bude pozitívne vplývať na osvojenie si vybraných útočných herných činností (prihrávka, klamlivá činnosť, streľba zo zeme a vo výskoku) v hre. Na hodnotenie vybraných herných činností sme použili metódu nepriameho pozorovania a odborného posudzovania. Vybrané herné činnosti sme hodnotili pomocou modifikovanej hodnotiacej škály (Šafaříková 1974, Zaťková 1996, Križan 2005,). Hodnotili sme kvalitu zvládnutia danej hernej činnosti v zápase 5-bodovou hodnotiacou škálou. Hodnotenie sme realizovali na začiatku a konci experimentu. Výskumný súbor bol tvorený 14 hráčmi klubu ŠKP Bratislava v kategórií mladších žiakov. Priemerný vek sledovaného súboru bol 12 rokov +/-. Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že sledovaný súbor sa štatisticky významne (p<0,05) zlepšil v 3 vybraných herných činnostiach, čo čiastočne potvrdzuje efektívnosť a účinnosť nami vytvoreného tréningového programu.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Hry 2018 / Games 2018
Hry 2018 / Games 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krizan.pdfPlný text1,53 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31330

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.