Title: Aplikované a netradiční hry na vysokých školách v České republice
Authors: Bátorová, Michaela
Blahutková, Marie
Peričková, Lucie
Citation: Hry 2018: sborník příspěvků s tématikou her v programech tělovýchovných procesů = Games 2018: proceeding of papers on games in the programs of physical education and sport training proceses. 2018, s. 80-96.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/31332
ISBN: 978-80-261-0838-2
Keywords: netradiční hry;aplikované hry;aplikované pohybové aktivity;aplikovaná tělesná výchova;osoby se speciálními vzdělávacími potřebami;psychomotorické schopnosti;zdravotní tělesná výchova
Keywords in different language: non-traditional games;applied games;applied movement activities;applied physical education;persons with special eductaion needs;psychomotor skills;health physical education
Abstract: V boji proti sedavému způsobu života vznikají nové nabídky pohybových aktivit a netradičních her, kterými se snaží ve společnosti motivovat větší množství lidí k aktivnímu trávení volného času a rozšířit nabídku pohybových aktivit pro osoby se specifickými potřebami. V rámci tohoto příspěvku byl proveden průzkum nabídky předmětů aplikovaných a netradičních her, pohybových aktivit a psychomotorických aktivit na 9 univerzitách, 9 veřejných vysokých školách (VŠ) v České republice pedagogického a sportovního či tělovýchovného směru. Hlavním cílem tohoto příspěvku je provést průzkum nabídky předmětu netradiční hry (NH) na VŠ. Z novelizace vysokoškolského i školského zákona vyplývá potřeba nabídnout studentům se specifickými potřebami na VŠ vhodné pohybové aktivity a také připravit budoucí pedagogy tělesné výchovy na inkluzivní vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Proto jsme si za dílčí cíl vytkli prozkoumat nabídky předmětů aplikovaných her (AH) a psychomotoriky. Nabídka netradičních her na zkoumaných univerzitách i VŠ je uspokojivá, i když se zde jen zřídkakdy objevila inovace předmětu NH. Nabídka AH nebo aplikované tělesné výchovy (ATV) se na některých pedagogických fakultách neobjevila vůbec v porovnání s fakultami zaměřenými na tělesnou výchovu (TV) a sport, kde se téměř u všech forma aplikovaných her či ATV vyučuje.
Abstract in different language: To battle sedentary life style, new proposals of movement activities and non-traditional games are being created which is a society´s way of motivating more people to spend their free time actively and expanding the supply of movement activities for people with special needs. In this article, a survey of the applied and non-traditional games courses, movement activities and psychomotor skills has been carried out at 9 universities, 9 public colleges of pedagogical and sport or physical education (PE) focus in the Czech republic. The main aim of this article is to carry out the survey of non-traditional (NTG) games course supply at universities. Due to university and also school law novelization the necessity to supply special needs students with appropriate movement activities at universities arises, as well as the necessity to prepare future PE pedagogues for inclusive special needs students education. Therefore, we have appointed a partial aim to examine the applied games (AG) and psychomotor skills courses offer. The supply of NTG at universities and colleges we examined is satisfactory, even though newer NTGs appeared only sporadically. The supply of AG or applied PE has not appeared at some pedagogical faculties at all in comparison with sports and PE faculties, where some form of applied games or PE is being taught almost at all faculties.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Hry 2018 / Games 2018
Hry 2018 / Games 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Batorova.pdfPlný text1,38 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31332

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.