Title: Zhodnocení tepelného vlivu laseru na mikrostrukturu a vlastnosti HVOF žárových nástřiků
Authors: Jícha, Jan
Advisor: Houdková Šimůnková Šárka, Ing. Ph.D.
Referee: Bláhová Olga, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31616
Keywords: hvof;žárový nástřik;cermet;mikrostruktura;mechanické a tribologické vlastnosti
Keywords in different language: hvof;cermet coatings;microstructure;mechanical and tribological properties
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím technologie laserového tepelného zpracování k modifikaci HVOF nástřiku na bázi cermetu. Žárový nástřik Cr3C2-25%CoNiCrAlY byl tepelně ovlivněn pomocí vysokovýkonného diodového laseru. Mikrostruktura tepelně ovlivněného povlaku byla zkoumána pomocí optické mikroskopie a SEM/EDX analýz. Mechanické a tribologické vlastností byly hodnoceny měřením mikrotvrdosti a testy opotřebení dle ASTM G-133 a ASTM G-65. Práce potvrdila vliv laserového tepelného zpracování na změny mikrostruktury v závislosti na použitých parametrech laserového zpracování. Byl prokázán pozitivní vliv laserového zpracování na zvýšení tvrdosti, snížení koeficientu tření a odolnosti povlaku proti kluznému opotřebení dle ASTM G-133. V případě odolnosti proti abrazivnímu opotřebení byl pozorován negativní vliv laserového zpracování z důvodů vzniku podpovrchových trhlin a degradace materiálu povlaku příměsí Fe z nataveného substrátu. Přínosem práce je zejména prokázaný potenciál využití laserového tepelného zpracování ke zlepšení charakteristik kluzného tření a opotřebení HVOF nástřiku Cr3C2-25%CoNiCrAlY.
Abstract in different language: The presented diploma thesis is focused on application of the laser surface remelting technology onto of HVOF sprayed hardmetal-based coating. The Cr3C2-25%CoNiCrAlY thermal sprayed coating was melted by a high powerdiode laser. The microstructure of the heat-affected coating was examined by optical microscopy and SEM/EDX analyses. The mechanical and tribological properties were analyzed using the microhardness measurement and wear tests performed according to ASTM G-133 and G-65. In the diploma theses, the influence of laser treatment on the microstructural changes was confirmed in dependence on used laser process parameters. The positive influence on the microhardness, coefficient of friction and wear sliding wear resistance measured in agreement with ASTM G-133 was proved. On the contrary, the abrasive wear resistance the negative influence of laser treatment was observed, namely due to the introduction of subsurface cracks and degradation of the coating material by dilution of Fe, originating from melted substrate material.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomkav16.pdfPlný text práce8,99 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni-Jicha.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Posudek-Jicha.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Jicha-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce295,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31616

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.