Title: Ochrana a podpora zahraničních investic a řešení investičních sporů
Other Titles: Protection and promotion of foreign investments and the settlement of investment disputes
Authors: Proňková, Zuzana
Advisor: Pejchalová Grünwaldová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31726
Keywords: zahraniční investice;investor;bit;dvoustranné dohody o ochraně a podpoře investic;režim zacházení;investiční spor;mezinárodní spory z investic;mezinárodní arbitráž;rozhodčí řízení;icsid;rozhodčí soud ad hoc.
Keywords in different language: foreign investment;investor;bit;bilateral investment treaties;standards of treatment;investment dispute;international investment disputes;international arbitration;arbitration proceedings;icsid;ad hoc arbitral tribunal.
Abstract: Diplomová práce pojednává o tématu ochrany a podpory zahraničních investic a řešení investičních sporů. S ohledem na neustálé prohlubování a zrychlování procesu globalizace a digitalizace mezinárodního obchodu je toto téma stále aktuální. Práce má za cíl představit jejímu čtenáři všestranný hled do tématu a jeho problematiky. V úvodu je představena základní terminologie tématu a prameny a vývoj související právní úpravy. V následující kapitole jsou popsány standardy zacházení s investicemi tradičně se vyskytující v bilaterálních smlouvách. Dále práce pojednává o odpovědnosti státu za porušení těchto standardů a způsobu řešení investičních sporů, včetně kompetentních orgánů. Na závěr práce jsou představeny některé z mezinárodních dohod o ochraně a podpoře investic, kterými je Česká republika vázána, a současně práce shrnuje i vybrané investiční spory, v nichž Česká republika figurovala. Závěrem práce shrnuje aktuální vývoj v oblasti ochrany zahraničních investic, destabilizovaný nedávnou judikaturou Soudního dvora Evropské unie, výzvy do budoucna a zhodnocuje současné právní prostředí z hlediska bezpečnosti zahraničních investic.
Abstract in different language: This master thesis deals with the topic of protection and promotion of foreign investments and the settlement of investment disputes. With regards to the constant intensification and acceleration of globalization and digitalization of international commerce, this topic remains very current. The thesis intends to present to its reader the general insight into the topic and introduce them into the issue. At the beginning of the thesis, the basic terminology related to the topic is introduced and the thesis presents the relevant legal sources and their development. In the following chapter, it describes the standards of protection typically present in bilateral treaties. Furthermore, the thesis deals with the state´s liability in case of a breach of such standards and the settlement of investment disputes, including the competent bodies. At the end of the thesis, some of the bilateral treaties binding for the Czech Republic are presented and the thesis resumes the selected cases of investment disputes in which the Czech Republic figured. Last of all, the thesis resumes the recent developments in the field of protection of foreign investments not long ago destabilized by the case law of the Court of Justice of the European Union, the challenges for the future, and evaluates the current legal environment with respect to the safety of foreign investments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zuzana Pronkova_Ochrana a podpora zahranicnich investic a reseni investicnich sporu.pdfPlný text práce817,12 kBAdobe PDFView/Open
Pronova - Oponent.pdfPosudek oponenta práce71,39 kBAdobe PDFView/Open
Pronkova.pdfPrůběh obhajoby práce40,86 kBAdobe PDFView/Open
Pronkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce71,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31726

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.