Title: Zjištění a porovnání pohybové aktivity u dětí ve věku pubescence
Other Titles: Finding and comparing movement activity of pubescent children
Authors: Krčál, Jakub
Advisor: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Referee: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31735
Keywords: motorika;pohybová aktivita;tělesná výchova;mladší školní věk;starší školní věk;komparace pohybových předpokladů;pohybové schopnosti;pohybové dovednosti;kids in motion
Keywords in different language: motor activity;physical activity;physical education;younger school age;older school age;comparison of physical assumption;physical abilities;motor skills;kids in motion
Abstract: Konečné výsledky výzkumné práce porovnávají úroveň motorických schopností a dovedností dětí dvou evropských zemí. Konkrétně jde o děti mladšího a staršího školního věku z České republiky a Španělska. Vybrané testované soubory se již ve školním roce 2014/2015 podrobily testování v rámci projektu Evropské unie s názvem Comenius. Otestované děti mladšího školního věku podstoupily během uvedeného školního roku speciální pohybový program jménem Kids in motion. Program byl aplikován místo hodin tělesné výchovy s cílem motivovat děti k pohyb. Díky programu si děti zábavnou formou vyzkoušely 10 různých sportovních disciplín. Závěrem programu bylo proškoleným vyučujícím poskytnuto rodičům hodnocení, které obsahovalo konkrétní doporučení vhodné sportovní disciplíny pro jejich děti. Teoretická část je věnována charakteristice pohybové aktivity a tělesné výchovy u dvou rozdílných evropských států, dále popisu ontogenetického vývoje mladšího a staršího školního věku. V praktickém úseku práce čtenář nalezne použitou metodologii, její aplikaci a vyhodnocení. Práce má longitudinální rozměr, jelikož porovnává vývoj motorických předpokladů po 3 letech od aplikace pohybového programu. K porovnání byly v České republice i Španělsku vytvořeny kontrolní skupiny, u kterých probíhaly klasické hodiny tělesné výchovy. Závěrečným výstupem práce je tedy porovnání vývoje motoriky u českých a španělských dětí a komparace rozdílů mezi nimi.
Abstract in different language: The final conclusions of this work compare the level of motor skills and motor abilities between children from two European countries. They are younger and older school children from Czech Republic and Spain. Test files were tested during the European Union project called Comenius in school year 2014/2015. These kids during this school year had special motion program called Kids in motion. The program was applied instead of physical education and the main goal was motivate children to move. Children tried 10 different sports. By the end of the program, the teachers provided parents recommendations of appropriate sports for their children. In the theoretical part are characteristics of physical activity and physical education in two different states, the description of the ontogenetic development in younger and older school age. In the practical part, the reader will find which methodology was used, it´s application and evaluation. The work has a longitudinal dimension as it compares the development of motor over last 3 years. For the comparison, control groups were established in the Czech Republic and Spain. They had classical classes of physical education. The final output of the thesis is comparison of motor development of Czech and Spanish children and comparison of differences between them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub Krcal DP.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
Krcal J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce145,89 kBAdobe PDFView/Open
Krcal J. - OP.pdfPosudek oponenta práce173,42 kBAdobe PDFView/Open
Krcal J..pdfPrůběh obhajoby práce67,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31735

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.