Title: Diagnostika kvality zrakových a pohybových schopností u dětí mladšího školního věku
Other Titles: Diagnosis of quality of visual and motoric abilities of children at primary school age
Authors: Denk, Milan
Advisor: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31745
Keywords: binokulární vidění stereopse;jemná motorika hk;koordinační schopnosti;mladší školní věk;standardizované testy (grooved pegboard test;stereo acuity test fly);sportovní příprava dětí
Keywords in different language: binocular vision - stereopsis;upper limb fine motor skills;coordination skills;younger school-age children;standardized tests (grooved pegboard test;fly);development of sports skills in children
Abstract: Cílem diplomové práce je stanovit, do jaké míry úroveň stereopse ovlivňuje koordinaci horních končetin u dětí v mladším školním věku na základě dvou vybraných testů: Grooved Pegboard Test a Stereo Acuity Test (FLY). Teoretická část práce se zabývá specifikami psychomotorického vývoje dětí v mladším školním věku. Dále obsahuje informace o motorickém učení, koordinačních schopnostech a jemné motorice. Na tento popis plynule navazuje sekce týkající se charakteristik sportovní (atletické) přípravy dětí. Práce následně pokračuje pojednáním o základních pojmech a principech nervové soustavy, o anatomii zrakového ústrojí a fyziologii očních pohybů. V závěru teoretické části se nachází kapitoly o očních onemocněních a korekci očních vad. V praktické části práce jsou předloženy údaje o složení zkoumaného souboru, dále je popsána koncepce a organizace výzkumu, popisy jednotlivých testů, metody zpracování a vyhodnocení získaných dat. Součástí jsou výsledky šetření, závěrečná diskuse se stanovenými závěry, seznam použité literatury, obrázků, grafů, tabulek a příloh, jejichž obsahem jsou fotografie z terénního testování probandů.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to try to determine to what extent the level of stereopsis affects the upper limb coordination in younger school-age children based on two selected tests: Grooved Pegboard Test and Stereo Acuity Test (FLY). The theoretical part of the thesis focuses on the specifics of psychomotor development in younger school-age children. It also contains information about motor skills learning, coordination skills and fine motor skills. The following section discusses characteristics of development of sports (athletic) skills in children. It further includes the following chapters: Primary concepts and principles of the Nervous System, Visual System Anatomy, Physiology of Eye Movements, Eye Diseases and Eye Defects Correction. The practical part of the thesis presents data on the composition of the studied file and delineates the concept and organization of the research, descriptions of individual tests, methods of processing and evaluation of acquired data. Also included are the results of the research, the final discussion with the established conclusions and the list of used literature, pictures, graphs, tables and attachments comprising photos from field testing of probands.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Milan Denk DP ZCU FPE KTV 2018.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
Denk Milan - VP.pdfPosudek vedoucího práce140,58 kBAdobe PDFView/Open
Denk Milan - OP.pdfPosudek oponenta práce173,71 kBAdobe PDFView/Open
Denk M..pdfPrůběh obhajoby práce48,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31745

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.