Title: Rozvoj rychlostní vytrvalosti pomocí intervalové metody v přípravném období fotbalistů v kategorii st. žáků
Other Titles: Development of speed endurance with usage interval method in preparatory period of football players
Authors: Procházka, Jakub
Advisor: Charvát Luboš, Mgr.
Referee: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31757
Keywords: fotbal;tréninkový proces;rychlostní vytrvalost;testování
Keywords in different language: football;training process;speed endurance;testing
Abstract: Diplomová práce se zabývá rozvojem rychlostní vytrvalosti pomocí intervalové metody v přípravném období starších žáků. V teoretické části jsem stručně charakterizoval fotbal a rozdíly mezi tréninkem mládeže a dospělých. Dále jsem se pokoušel přiblížit důležité faktory pro herní výkon a periodizovat sportovní trénink. Také bylo důležité rozdělit vytrvalostní schopnosti a popsat jejich rozvoj. V části praktické se snažím zjistit pozitivní vliv intervalové metody na rozvoj rychlostní vytrvalosti. Nalézají se zde tabulky s naměřenými hodnotami a následuje jejich zhodnocení a porovnání mezi sebou. Pomocí statistických výpočtů byla ověřena stanovená hypotéza.
Abstract in different language: Diploma thesis deals of the development of speed endurance with usage interval method in preparatory period of football players in the category U-15. In the teoretical part I characterized the football and the differences between the training of youth and adults. I also tried to bring in important factors for game performance and periodize sports training. It was also important to divide endurance skills and describe their development. In the practical part I try to find the positive effect of the interval method on the development of speed endurance. Here are the charts of measured value and then evaluation and comparisons between each other. Calculations confirmed previously established hypothesis
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Prochazka.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Prochazka J. - V.pdfPosudek vedoucího práce124,93 kBAdobe PDFView/Open
Prochazka J. - O.pdfPosudek oponenta práce140,76 kBAdobe PDFView/Open
Prochazka J..pdfPrůběh obhajoby práce49,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31757

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.