Title: Zásobník průpravných cvičení pro nácvik základního bruslení pro školní tělesnou výchovu
Other Titles: Reservoir of setting-up exercises for training basic ice skating as part of the school subject Physical Education
Authors: Humlová marinovič, Milena
Advisor: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Referee: Kalistová Petra, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31759
Keywords: základní bruslení;školní věk;školní tělesná výchova
Keywords in different language: basic skating;school age;school physical education
Abstract: Cílem této práce je vytvořit zásobník průpravných cvičení a pohybových her pro nácvik základních bruslařských dovedností v hodinách tělesné výchovy. Zásobník obsahuje cvičení a hry, které vedou k naučení nových a zdokonalení již osvojených dovedností. Metody, které jsem použila, jsou sběr informací a studium dostupných materiálů. Velká část informací a poznatků je získána od trenérů krasobruslení a hokeje a z mé vlastní závodní a trenérské praxe. Diplomová práce poskytuje informace o všech aspektech výcviku ledního bruslení - organizace, plánování, pomůcky, bezpečnostní opatření, činnosti před zahájení samotného výcviku a metodická řada základního bruslení. Popis techniky prvků je doplněn o seznam chyb, příkladů na procvičování, náměty na doplňková cvičení a velké množství obrázků. Na závěr diplomové práce uvádím seznam vybraných pohybových her. Všechny složky diplomové práce mohou posloužit jako návod a inspirace při nácviku základního bruslení.
Abstract in different language: The major objective of the diploma thesis is to create a manual containing the methods and exercises for the initial training in winter skates which is intended to support the work of the teachers engaged with physical education. The manual contains exercises and games which help in learning new skills and improving those already acquired. The methods which I have used to complete the thesis in question include collecting information and researching the available materials. Much of the information and knowledge has been gained from hockey and figure skating coaches and from my own sport and coaching experience. The diploma work provides information on all aspects of ice skating training - organization, planning, aids, measures to prevent possible injuries, activities prior to the start of the actual training as well as the teaching methodology. The description of the techniques of the various elements is complemented by a list of common errors, basic and complementary exercises plus a large number of photos. The final section of my diploma thesis describes various games and relay-races. All of the components of the diploma work can serve not only as manuals but also as an inspiration in ice skate training.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Milena_Humlova_Marinovic.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
Marinovic - V..pdfPosudek vedoucího práce146,94 kBAdobe PDFView/Open
Marinovic - O.pdfPosudek oponenta práce175,38 kBAdobe PDFView/Open
Marinovic.pdfPrůběh obhajoby práce49,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31759

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.