Title: Lexikální vztahy - analýza textů
Other Titles: Lexical relations - text analysis
Authors: Bohuslavická, Zuzana
Advisor: Horová Helena, PhDr. Ph.D.
Referee: Mudrochová Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32218
Keywords: lexikální vztahy;synonymie;antonymie;hyperonymie;hyponymie;homonymie;polysémie;analýza textů;odborný text;beletrie
Keywords in different language: lexical relations;synonymy;antonymy;hyperonymy;hyponymy;homonymy;polysemy;text analysis;technical test;belles-lettres
Abstract: Bakalářská práce se zabývá lexikálními vztahy a analýzou vybraných textů. Teoretická část pojednává o jednotlivých lexikálních vztazích - synonymie, antonymie, hyperonymie, hyponymie, homonymie a polysémie. Čtenář zde také nachází krátké srovnání francouzských lexikálních vztahů s českým jazykem, informace o lexikologii a obecnou charakteristiku slovní zásoby odborných textů a beletrie. Praktická část představuje analýzu čtyř odborných textů z ekonomické oblasti a čtyř textů z literárních děl. Závěrečná kapitola zkoumá výsledky uskutečněných analýz. Cílem práce je seznámit čtenáře s lexikálními vztahy a při následné analýze textů dokázat, že se lexikální vztahy objevují v jakémkoliv typu textu a prokázat, že je mezi odlišnými typy rozdíl. Na základě výsledků můžeme říci, že se lexikální vztahy objevovaly v obou typech textů a rozdíl mezi nimi je nepatrný.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with lexical relations and the analysis of selected texts. The theoretical part deals with particular lexical relations - synonymy, antonymy, hyperonymy, hyponymy, homonymy and polysemy. The reader learns about a short comparison of French lexical relations with the Czech language, information about the lexicology and the general characteristic of the vocabulary of technical texts and belles-lettres. The practical part represents the analysis of four technical texts from economic field and four texts from literary books. The final chapter examines the results of realized analysis. The purpose of this thesis is to familiarize the reader with lexical relations and to prove during analysis that lexical relations appear in any type of text and that there is a difference. On the basis of the results we may say that lexical relations appear in both types of texts and that the difference between them is minute.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Les relations lexicales - analyse des textes.pdfPlný text práce580,54 kBAdobe PDFView/Open
Bohuslavicka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce452,28 kBAdobe PDFView/Open
Bohuslavicka - oponent.pdfPosudek oponenta práce771,12 kBAdobe PDFView/Open
Bohuslavicka - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce226,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32218

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.