Title: Projektové vyučování v matematice na I. stupni základní školy
Other Titles: Project works in Maths at primary school
Authors: Eretová, Kristýna
Advisor: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Referee: Coufalová Jana, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32430
Keywords: projektové vyučování;matematika;i. stupeň základní školy;dítě mladšího školního věku;historické hledisko matematiky;rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání;plánování projektu;tři projekty;realizace;reflexe.
Keywords in different language: project teaching;mathematics;first grade of primary school;child at younger school age;historical point of mathematics;the framework education program for primary education;the project planning;three projects;implementation of the projects;reflection.
Abstract: Diplomová práce ,,Projektové vyučování v matematice na I. stupni základní školy" je rozdělena na několik částí. První část se věnuje charakteristice dítěte mladšího školního věku z komplexního hlediska. Druhá část přibližuje výuku matematiky z historického hlediska a věnuje se hlavnímu dokumentu státní úrovně ve školství - Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Ve třetí části jsou zpracované nejdůležitější informace o projektovém vyučování, jeho historie, slabé a silné stránky, principy i doporučení, jak postupovat při plánování projektu. Ve čtvrté části jsou navrženy tři projekty pro tři různé ročníky na I. stupni ZŠ, které je možné využít. Projekty jsou doplněny o postřehy z realizace projektů i o jejich reflexe.
Abstract in different language: The thesis "Project Teaching in Mathematics at the First Grade of Primary School" is divided into several parts. The first part deals with the comprehensive characteristics of a child at younger school age. The second part approaches with the teaching of mathematics from the historical point of view and deals with the main state document applied for education the Framework education program for primary education. The third part includes the most important information on project teaching, its history, weaknesses and strengths, principles and recommendations on how to proceed with the project planning. In the fourth part there are proposed three projects for three different grades that can be used at the first grade of primary school. The projects are supplemented with observations from the implementation of the projects and their reflection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Eretova Kristyna.pdfPlný text práce5,67 MBAdobe PDFView/Open
Eretova posudek565.pdfPosudek oponenta práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni Eretova577.pdfPosudek vedoucího práce713,38 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Eretova602.pdfPrůběh obhajoby práce432,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32430

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.