Title: Matematická soutěž na 1. stupni základní školy
Other Titles: Mathematical competition at the primary school
Authors: Batková, Dominika
Advisor: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32434
Keywords: matematika;soutěže;motivace;aktivizace;hry;metody;reflexe
Keywords in different language: maths;competitions;motivation;activation;games;methods;reflection
Abstract: Hlavním cílem mé diplomové práce bylo vzbudit pomocí matematických soutěží v dětech zájem o počítání a poukázat na to, že i matematika může být zábavná. K aktivizaci dětí ve vyučovacích hodinách je nutno využít vhodné metody, já jsem zvolila soutěže a hry. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se zabývám matematickými soutěžemi, které jsou určené pro 1. stupeň ZŠ a probíhají v České republice. V praktické části se věnuji vlastním matematickým soutěžím, které jsem s dětmi zrealizovala v praxi. V průběhu soutěží byl sledován zájem žáků a jejich reakce.
Abstract in different language: The main aim of my diploma thesis was to attract interest in counting by means of mathematical competitions and to point out that even mathematics can be entertaining. The appropriate methods must be used to activate children in classes, I chose competitions and games. The thesis is divided into two parts. In the theoretical part I deal with mathematical competitions, which are intended for primary school and are organized in the Czech Republic. In the practical part I deal with my own mathematical competitions, which I did with children in practice. Pupils' interest and reaction were monitored during the contests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomovaprace.pdfPlný text práce6,89 MBAdobe PDFView/Open
OP - Batkova - Matematicka soutez na 1. st. ZS.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni Batkova586.pdfPosudek vedoucího práce766,83 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Batkova601.pdfPrůběh obhajoby práce430,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32434

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.