Title: Eliminační metody v novověku
Other Titles: Elimination methods in modern times
Authors: Fronk, Michal
Advisor: Kašparová Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32435
Keywords: eliminační metody;rezultant;stupeň rezultantu;soustavy rovnic;eliminace neznámé;nadbytečný činitelé;bézout;lagrange;sylvester;cayley
Keywords in different language: elimination methods;resultant;the resultant degree;system of equations;eliminate the unknown;redundant factors;bézout;lagrange;sylvester;cayley
Abstract: Tato práce volně navazuje na autorovu bakalářskou práci "Eliminační metody - historický pohled" z roku 2016. Začíná popisem postupů podle Étienna Bézouta, kterému již byla věnována pozornost v poslední kapitole zmiňované bakalářské práce. Následně se v ní popisují metody dalších matematiků v 18. a 19. století. Diplomová práce je rozdělena do dvou větších kapitol. První kapitola se věnuje již zmíněnému francouzskému matematikovi, Étiennu Bézoutovi, protože jeho přínos v oboru algebry byl obrovský. Popisovaná teorie je podložena praktickými příklady a jednotlivé postupy jsou navzájem porovnávány. Další část je věnována postupům Josepha - Louise Lagrangeho, Arthura Cayleyho a Jamese Josepha Sylvesterho. U posledně jmenovaného je popsán postup pro úpravu soustav dvou rovnic, který dnes můžeme prakticky využít. Práce má za cíl ukázat čtenářům jiné postupy eliminace neznámých ze soustavy rovnic než ty, které znají a setkávají se s nimi v běžném životě.
Abstract in different language: This work builds on the author's bachelor thesis "Elimination Methods - Historical View" from 2016. It starts with a description of Etienne Bézout's procedures, which have been already shortly described at the end of the previous theses. Beside Bézout's procedures there are also presented methods of other mathematicians in the 18th and 19th centuries. The diploma thesis is divided into two larger chapters. The first chapter is dedicated to the already mentioned French mathematician, Etienne Bézout, because his contribution in field of algebra was enormous. Described theory is complemented by practical examples and a comparison of different approaches. The second part of this work is devoted to Joseph Louise Lagrange, Arthur Cayley and James Joseph Sylvester, whose procedure for modifying systems of two equations we can practically use today. The aim of the work is to show readers other methods of elimination of unknowns from the system of equations than those they are familiar with and encounter in everyday life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eliminacni metody v novoveku.pdfPlný text práce809,43 kBAdobe PDFView/Open
Posudek DP Fronk.pdfPosudek oponenta práce129 kBAdobe PDFView/Open
hodnocDP_fronk.pdfPosudek vedoucího práce163,33 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Fronk606.pdfPrůběh obhajoby práce293,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32435

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.