Title: Standardizace náležitostí přepravného v konkrétním podniku
Other Titles: Standardization of freight cost requisites in the concrete company
Authors: Dvořák, Jan
Advisor: Říhová Pavla, Ing.
Referee: Plevný Miroslav, Doc. Dr. Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32550
Keywords: logistika;4pl;nákladní doprava;přepravné
Keywords in different language: logistics;4pl;transport;freight cost
Abstract: Tato práce se zabývá oblastí řízení logistiky (nákladní dopravy) v prostředí společnosti poskytující logistické služby na úrovni 4PL. Logistika (nákladní doprava) je klíčovou, neustále se vyvíjející oblastí, která zároveň podléhá tlaku na růst výkonnosti a efektivity. Práce obsahuje několik částí počínaje obecnými informacemi, které byly čerpány především z odborné literatury, dále zachycuje aktuálnost problematiky diskutované v odborných časopisech, článcích a databází z posledních let a konečně z reálného podnikového prostředí. Hlavním cílem této práce je přiblížit specifika řízení silniční nákladní dopravy, jejíž výstupem je návrh standardizovaného ceníkového formuláře s možným praktickým využitím napříč řízenými projekty. Návrh formuláře poskytuje strukturu a veškeré potřebné informace umožňující kompatibilitu s interním systémem podniku jak při přímé implementaci, tak při využití návrhu jakožto předlohy při tvorbě oficiálního formuláře.
Abstract in different language: This thesis deals with the field of logistics management (freight transport) withing a company providing logistic services on 4PL level. Logistics (freight transport) is a key, constantly developing area, which is also under pressure to increase efficiency and effectiveness. The thesis contains several parts, starting with general information, which were collected from literature; it also points at the current issues discussed in specialized journals, articles and datasets from the last years, as well as the part from a real corporate environment. The main objective of the thesis is to describe the specifics of freight transport management, of which the output is a standardized pricelist form with porssible practical use across managed projects. The design of the form provides the structure and all the necessary information to enable compatibility with the internal company's system, both in direct implementation or using the design as a template when creating an official form.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_K15B0066P_DVORAK_Jan.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
BP-Dvorak-VP.pdfPosudek vedoucího práce625,79 kBAdobe PDFView/Open
BP-Dvorak-OP.pdfPosudek oponenta práce664,12 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce135,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32550

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.