Title: Řízení vztahů se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku
Other Titles: Customer relationship management and its importance for strengthening competitiveness of the company
Authors: Janouškovec, Kryštof - Filip
Advisor: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32555
Keywords: crm;zákazník;konkurenceschopnost;sociální sítě
Keywords in different language: crm;customer;competitivnes;social networks
Abstract: Bakalářská práce se zabývá řízením vztahu se zákazníkem a jeho významem pro posílení konkurenceschopnosti podniku Optik Trnka jeho internetového obchodu bryle-online.cz. Cílem této bakalářské práce je zavést a standardizovat komunikaci v rámci internetu a sociálních sítí do strategie podniku a získat tak nové potencionální zákazníky a udržet stávající. K tomu dopomohlo též dotazníkové šetření. První část práce je zaměřená na teoretickou část řízení vztahu se zákazníkem. Zde jsou popsány základní pojmy, které souvisí s tématem CRM. Ve druhé kapitole je představen podnik Optik Trnka a jeho internetový obchod bryle-online.cz. Ve třetí kapitole je SWOT analýza podniku. Ve čtvrté kapitole byla provedena analýza konkurenčního postavení podniku v online prostředí. V páte kapitole jsou představeny autorovy návrhy a opatření na posílení konkurence schopnosti Optik Trnka a bryle-online.cz v online prostředí. Šestá kapitola se zabývá dotazníkovým šetřením, které informativně doplňuje pátou kapitolu.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with customer relationship management and its importance for strengthening the competitivnes of the company Optik Trnka and its e-shop bryle-online.cz. The aim of this bachelor thesis is to introduce and to standardize communication within the Internet and social networks into the company strategy to gain new potential customers and maintain existing ones. This was also helped by the questionnaire survey. The first part of the thesis is focused on the theoretical part of customer relationship management. Here are the basic terms that are related to the CRM topic. The second chapter introduces Optik Trnka and its e-shop bryle-online.cz. The third chapter is SWOT analysis of the company. In the fourth chapter was analyzed the competitive position of the company in the online environment. In the fifth chapter are presented author's proposals and measures to strengthen Optik Trnka's and bryle-online.cz's ability to compete in the online environment. The sixth chapter deals with the questionnaire survey, which complements the fifth chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janouskovec_bp_2018.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
BP-Janouskovec-VP.pdfPosudek vedoucího práce595,72 kBAdobe PDFView/Open
BP-Janouskovec-OP.pdfPosudek oponenta práce722,3 kBAdobe PDFView/Open
Janouskovec - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce219,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32555

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.