Title: CRISPR: Nová kapitola do učebnic biologie pro střední školy
CRISPR: New chapter for the secondary-school biology text-books
Authors: Pavelka, Jaroslav
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2018, č. 2, s. 76-84.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2018/Arnika_2018_3-Pavelka-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/33911
ISSN: 1804-8366
Keywords: aktuální výzkum;popularizace;střední školy;metodika CRISPR;rakovina;HIV viry;regulace genů;biology;education
Keywords in different language: current research;popularization;secondary schools;CRISPR methodology;cancer;HIV viruses;gene regulation
Abstract: Článek doporučuje vyučujícím středních škol, aby zařadili do výuky některé informace o aktuálních výzkumech, které se v budoucnu mohou týkat podstatné části lidské populace. V molekulární genetice dochází k významnému technologickému posunu a vyučující i studenti by měli pracovat se současnými trendy. Popsány jsou důvěryhodné, převážně české internetové zdroje, které populární formou přibližují nové výzkumy, ze kterých mohou vyučující i studenti srozumitelně čerpat. Důraz je kladen na metodu CRISPR a její aplikace v boji proti rakovinným buňkám, pro možnou výrobu nového typu antibiotik, jako způsob vyvolání tzv. mutagenní řetězové reakce a jako způsob ovládání stávajících genů, či jako začínající výzkum, který by měl v budoucnu umožnit v laboratorních zvířatech pěstovat náhradní lidské orgány. Upozorněno je rovněž na etickou stránku současných výzkumů, například při zmínce o editaci lidských embryí či v jiných případech.
Abstract in different language: The article appeals to secondary school lecturers to include some information about current surveys that are likely to affect most of the population. Molecular genetics seems to have revolutionized, and a students and lecturers should work with current trends. We describe trusted predominantly Czech Internet resources, which in popular form describe new researches from which the teacher can draw effortlessly. We are pointing to the CRISPR method and its application against cancer cells, for the possible production of a new type of antibiotic, as a way of inducing a so-called mutagenic chain reaction, and as a way of controlling existing genes, or by starting a research that should allow human organs to grow in pigs for transplantation. We also try to draw on the ethical side of current research, for example we mentioning the human embryo editing, but also in other cases.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 2 (2018)
Články / Articles (CBG)
Číslo 2 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2018_3-Pavelka-web.pdfPlný text2,34 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33911

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.