Title: Ohrožení politiky jako svobodné lidské aktivity v díle\nl{} H. Arendtové a R. Dahrendorfa
Other Titles: Threats of politics as a free human activity in writings of H. Arendt and R. Dahrendorf
Authors: Hořejší, Barbora
Advisor: Kratochvíl, Miloš
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3478
Keywords: svoboda;vita activa;polis;totalitarismus;jednání;společenský konflikt;revoluce;byrokracie;životní šance;moc;autorita;nerovnost;chudoba;násilí;technokracie;masová společnost
Keywords in different language: freedom;vita activa;polis;totalitarianism;action;social conflict;revolution;bureaucracy;life chances;power;authority;inequality;poverty;violence;technocracy;mass society
Abstract: Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První kapitola je zaměřena na politiku jako svobodnou lidskou aktivitu a druhá kapitola se věnuje ohrožení svobody jako svobodné aktivity. Nejprve jsou zde diskutovány myšlenky Hannah Arendtové a poté Ralfa Dahrendorfa. První část práce je věnována politické teorii Arendtové. Jsou zde diskutována témata vztahující se ke svobodné politice. Tato část primárně vychází z autorčina díla Vita activa. V první části práce je dále diskutován Dahrendorfův konfliktualismus. Práce zmiňuje jeho důraz na konflikt ve společnosti, jeho pojednání o životních šancích, moci a autoritě, nerovnosti ve společnosti, chodobě a liberálním programu budoucnosti. Druhá část práce je věnována ohrožení svobodné politiky. Arendtová hovoří o nezamýšlených důsledcíh jednání, banalitě zla, koletivní vině, vztahu mezi mocí a násilím, revoluci, byrokracii, technokracii a masové společnosti. Dahrendorf je v práci zmiňován v souvislosti s tématem pokušení nesvobody. Autor pojednává o totalitarismu, společnosti práce, globalizaci a anomii. Poslední část práce vyústí v komparaci postojů obou autorů, které byly prezentovány v předchozích dvou kapitolách.
Abstract in different language: The thesis is devided in two main chapters. The first one focuses on politics as a free human activity and the second one deals with threats of politics toward free human activity. Firstly there will be opinions of Hannah Arendt and then thoughts of Ralf Dahrendorf in both chapters. The first part that deals with freedom as a free human activity where there is presented the political theory of Hannah Arendt. There are discussion themes that related to freedom in the writings of Hannah Arendt. This part primarily draws on her writing Vita activa. After presenting opinions of Hannah Arendt the thesis pushs ahead Ralf Dahrendorf and his conflictualism. Dahrendorf emphasises the role of conflict in society, so the thesis deals with modern social conflict, life chances, power and authority, inequality in a society, poverty and also his liberal program of future. The second part of the thesis deals with threats of free politics. Hannah Arendt talks about unintended consequences of negotiations, banality of evil and collective guilt, relationship between power and violence, revolution, bureaucracy, totalitarianism, technocracy and mass society. Dahrendorf evaluates phenomena of unfreedom in the context of temptation. He deals with totalitarianism, society of work, globalization and anomy. Last part of the thesis, the comparison of the two main chapters and thinking of both authors are discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Ohrozeni politiky jako svobodne lidske aktivity v dile H. Arendtove a R. Dahrendorfa.pdfPlný text práce611,67 kBAdobe PDFView/Open
Horejsi Barbora_Kratochvil Milos.rtfPosudek vedoucího práce1,81 MBRTFView/Open
Horejsi Barbora_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce62,5 kBMicrosoft WordView/Open
Horejsi_Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce429,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.