Title: Ještě jednou o stukturním přístupu k umění a k výtvarné výchově : odezva na diskusní příspěvek J. Vančáta O stukturním přístupu k umění a k výtvarné výchově
Other Titles: Once more about the structural approach to the arts and art education
Authors: Slavík, Jan
Citation: SLAVÍK, J. Ještě jednou o stukturním přístupu k umění a k výtvarné výchově : odezva na diskusní příspěvek J. Vančáta O stukturním přístupu k umění a k výtvarné výchově. Výtvarná výchova, 2018, roč. 58, č. 3-4, s. 6-27. ISSN 1210-3691.
Issue Date: 2018
Publisher: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36569
ISSN: 1210-3691
Keywords: výtvarná výchova;strukturní přístup;symbolizace;exprese;kulturní pole
Keywords in different language: art education;structural approach;symbolization;expression;cultural field
Abstract: Stať je zaměřena na koncepční otázky vzdělávacího oboru výtvarná výchova. Charakterizuje specifičnost vzdělávacího obsahu ve výtvarné výchově v tzv. strukturním pojetí. Na základě analýzy Goodmanovy teorie symbolizace a Croceho teorie exprese vysvětluje vztahy mezi výtvarnou tvorbou a poznáváním ve výtvarné výchově. Uvádí teoretický model kulturního pole, který slouží jako teoretické východisko pro hodnocení kvality výuky ve výtvarné výchově.
Abstract in different language: The article focuses on the conceptual issues of art education. Characterizes the specific educational content in art education in the so-called structural approach. Based on the analysis of Goodman theory of symbolization and Croceho theory of expression explains the relationship between an creation and cognition in art education. Presents theoretical model of the cultural field, which serves as the theoretical basis for assessing the quality of teaching and learning in art education.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Appears in Collections:Články / Articles (KVK)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Image051119075613.pdf18,96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD