Název: Kartografické metody pro vizualizaci časových změn \nl prostorových dat
Další názvy: Cartographic methods for visualization of temporal changes of spatial data
Autoři: Brašnová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Čerba, Otakar
Oponent: Bláha, Jan D.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3688
Klíčová slova: čas;dynamika;toponymum;stará mapa;tematická kartografie
Klíčová slova v dalším jazyce: time;dynamics;toponym;old map;thematic cartography
Abstrakt: Diplomová práce zkoumá kartografické metody, pomocí kterých je moţné vyjádřit časové změny prostorových dat. Zaměřuje se jak na metody historicky starší, tak na metody novější. Práce navazuje na moji bakalářskou práci zabývající se vývojem toponym na starých mapách na území správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Poběţovice. V bakalářské práci byl proveden sběr dat o vývoji změn v osídlení na daném území a jednoduše kartograficky vizualizován pomocí tematických map. Diplomová práce tuto práci rozšiřuje o další kartografické moţnosti vyjádření těchto změn. Výstupem diplomové práce jsou tematické mapy vyjadřující změny ve vývoji toponym na analyzovaném území.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis examines the cartographic methods by which it is possible to express the temporal changes of spatial data. It focuses both on the methods historically older, the newer methods. The work follows on my bachelor thesis deals with the development toponyms on old maps in the administrative district Poběţovice. The work was carried out collecting data on development changes in settlement on given to territory and simply cartographically visualized using thematic maps. The diploma thesis extends the bachelor work of other cartographic possibilities of expression of these changes. The output of diploma thesis are thematic maps expressing changes in the development of toponyms in the analyzed area.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Brasnova_DP.pdfPlný text práce9,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Brasnova.pdfPosudek vedoucího práce222,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Brasnova.pdfPosudek oponenta práce296,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P-Brasnova.pdfPrůběh obhajoby práce36,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3688

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.