Title: Velká francouzská revoluce - od jejího počátku po konec jakobínské diktatury
Other Titles: The Great French Revolution - from its beginning till the end of the Jacobin dictatorship
Authors: Kučera, Miloslav
Advisor: Budil, Ivo
Referee: Šedivý, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3714
Keywords: velká francouzská revoluce;francouzský absolutismus;osvícenští filozofové;Ludvík XVI.;Deklarace práv člověka a občana;konstituční monarchie;parlamentní republika;vláda teroru;Maximilien Robespierre
Keywords in different language: great french revolution;french absolutism;enlightenment philosophers;Louis XVI.;Declaration of rights of man and of citizen;constitutional monarchy;parliamentary republic;reign of terror;Maximilien Robespierre
Abstract: Příčiny revoluce měly politický, finanční a sociální charakter. Nejprve je popsána podoba absolutistického režimu. Kritika režimu přicházela především ze strany osvícenských filozofů. Svolané generální stavy měly napomoci nelehkou situaci vyřešit. Národní shromáždění zrušilo feudální systém a položilo základy pro nový stát respektující lidská práva, občanské svobody, rovnost mezi lidmi a ústavu. Na politickém životě té doby se stále více podílely politické kluby a noviny. Francie byla neustále pod tlakem vnitřní i vnější hrozby kontrarevoluce. Revoluce se vyvíjela skrze konflikty. Radikalismu a násilí ve společnosti přibývalo. Povstalecká komuna měla větší moc než zvolení poslanci. Teror probíhal na hospodářské, politické i ideologické úrovni a měl být zaměřen proti kontrarevoluci a zrádcům. Svou nesmlouvavou politikou Robespierre postupně ztrácel podporu mezi poslanci vlastního klubu i mezi pařížskými radikály. Diktatura skončila thermidorským převratem, který se pokusil situaci stabilizovat.
Abstract in different language: The causes of the revolution had political, financial and social character. The form of the absolute monarchy is described at the beginning of the thesis. Criticism of absolute regime was primarily conducted by the philosophers of the Enlightenment. The convocation of the Estates-General should have solved the difficult situation. The National Assembly abolished the feudal system and laid the foundations for the new state where the human rights, freedom of citizens, equality of people and constitution were respected. Political clubs and the press developed an important position in political life. France was menaced by the threats of inner and outer counter-revolution. The revolution evolved through conflicts. Radicalism and violence grew in the society. The commune was more influential than elected deputies. Terror took place on the economic, political and ideological level and should have been targeted at the traitors and counter revolution. Due to his uncompromising policy Robespierre gradually lost support from members of his own club and the Parisian radicals. The dictatorship ended with the Thermidorian Reaction, which attempted to stabilize the situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Velka francouzska revoluce _ od jejiho pocatku po konec jakobinske diktatury.pdfPlný text práce7,03 MBAdobe PDFView/Open
Kucera_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce556,67 kBAdobe PDFView/Open
Kucera_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Kucera_prubeh obhajoby2.pdfPrůběh obhajoby práce465 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3714

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.