Title: Sociální exkluze v ČR a EU
Other Titles: Social exclusion in the Czech Republic and the EU
Authors: Topinková, Michaela
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37254
Keywords: sociální exkluze;sociální politika;sociálně vyloučené lokality;sociální začleňování;sociální exkluze v čr;sociální exkluze v eu;dimenze sociálního vyloučení;sociálně vyloučené skupiny;strategie evropa 2020;historie sociální exkluze
Keywords in different language: social exclusion;social policy;socially excluded localities;social inclusion;social exclusion in the czech republic;social exclusion in the eu;dimension of social exclusion;socially excluded groups;europe 2020 strategy;history of social exclusion
Abstract: Tématem diplomové práce je Sociální exkluze v ČR a EU. Cílem práce je zanalyzovat a shrnout problematiku sociální exkluze a dalších pojmů s ní spojených, její vývoj, situaci v ČR a EU a poté se zaměřit na vnímání sociálního vyloučení veřejností. Teoretická část je zaměřena na sociální exkluzi. První kapitola se věnuje charakteristice sociální exkluze, historii, vyloučeným lokalitám a skupinám ohrožených sociální exkluzí. Druhá a třetí kapitola se věnuje sociální exkluzi v České republice a Evropské unii a současné situaci v rámci této problematiky. Čtvrtá kapitola pojednává o sociální politice. Poslední kapitola teoretické části je věnována sociálnímu začleňování a dokumentům s ním spojených. Praktická část práce je zaměřena na průzkum vnímání sociální exkluze veřejností, konkrétně obyvateli menšího města. Pro účely práce bylo zvoleno město Rokycany.
Abstract in different language: The topic of this thesis is Social Exclusion in the Czech Republic and the EU. Main goals are to analyze and summarize the issues of social exclusion and other related concepts, its history, the situation in the Czech Republic and the EU and then to focus on the perception of social exclusion by the public. The theoretical part is focused on social exclusion. The first chapter deals with the characteristics of social exclusion, history, excluded localities and groups at risk of social exclusion. The second and third chapter is devoted to social exclusion in the Czech Republic and the European Union and the current situation within this issue. The fourth chapter deals with social policy. The last chapter of the theoretical part is devoted to social inclusion and related documents. The practical part of the thesis is focused on exploring the perception of social exclusion by the public, namely the inhabitants of a smaller town. The city of Rokycany was chosen for the purpose of this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Socialni exkluze-Topinkova-2019..pdfPlný text práce885,7 kBAdobe PDFView/Open
Topinkova N - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce762,87 kBAdobe PDFView/Open
Topinkova N - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Topinkova N - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce286,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37254

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.