Title: Ověření hodnotícího protokolu funkční kreativity výrobku žáka
Other Titles: Verification of evaluation protocol of pupil's product functional creativity
Authors: Kučerová, Hana
Advisor: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37441
Keywords: tvořivost;kreativita;demonstrativní sada stavebnicových komponent;evaluační protokol;hodnocení produktů;skupiny hodnotitelů.
Keywords in different language: creativity;creativity;demonstrative set of modular components;evaluation protocol;product evaluation;evaluator groups.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na hodnocení výrobků z hodin praktických činností u dětí na 1. stupni základních škol a na hodnocení těchto výrobků různými skupinami hodnotitelů. Dále na porovnání s již dříve vedeným výzkumem s žáky 2. stupně základních škol a srovnání výsledků na základě identického evaluačního protokolu. K výrobě výrobku bude použita demonstrativní sada stavebnicových komponent, sestavena na podobném principu stavebnicových prvků, jako v prvním výzkumu. V diplomové práci bude rovněž porovnán náhled různých skupin hodnotitelů na kreativitu žáků, a to v závislosti na věku hodnotitelů a druhu jejich vzdělání, rovněž na genderové bázi. Budeme posuzovat soulad nebo rozdílnost hodnocení v jednotlivých skupinách hodnotitelů. Výstupem výzkumu by měl být náhled do možností, jak klasifikovat nebo hodnotit kreativitu žáků na 1. stupni ZŠ.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on the evaluation of products from hours of practical activities for children at primary schools and on evaluation of these products by different groups of evaluators. Furthermore, the comparison with previously conducted research with pupils of the 2nd level of primary schools and the comparison of results based on an identical evaluation protocol. To produce the product, a demonstrative set of modular components will be used, built on a similar constructional element principle as in the first research. The thesis will also compare the views of different groups of evaluators on pupils' creativity, depending on the age of the assessors and the type of their education, also on a gender basis. We will assess the consistency or variance of assessment in each of the evaluator groups. The output of the research should be a preview of possibilities how to classify or evaluate the creativity of pupils at primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Kucerova Hana.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
DP - Hodnoceni vedouciho_Kucerova.pdfPosudek vedoucího práce27,84 kBAdobe PDFView/Open
kucerova-oponent-dp-simbartl-2019.pdfPosudek oponenta práce366,75 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Kucerova791.pdfPrůběh obhajoby práce405,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37441

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.