Title: Elektricky poháněný manipulační vozík vybavený zdvižnou plošinou
Other Titles: Electric powered industrial truck equipped with a lifting platform
Authors: Petrovitz, Jan
Advisor: Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Roubal Jan, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37934
Keywords: manipulace s materiálem;manipulační vozík;nůžková zdvihací plošina;konstrukční návrh;návrhový výpočet;it4i;cad;mkp analýza
Keywords in different language: material handling;industrial truck;scissors lifting platform;design;design computation;it4i;cad;fem analysis
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem průmyslového manipulačního vozíku s nákladovým prostorem v podobě zdvižné plošiny. V úvodní části práce jsou shromážděny obecné poznatky o manipulaci s materiálem, dále je zde proveden průzkum trhu a rešerše běžných technických řešení manipulačních vozíků a zdvižných plošin. Následující část práce shrnuje informace o projektu, v rámci kterého je zmíněný vozík navrhován, a dále se pak zabývá stanovením požadavků na jeho konstrukci. Z těchto požadavků následně vychází další část práce, která podrobně popisuje návrh konstrukce vozíku a zdvižného mechanismu. Tato část je dále doplněna návrhovými výpočty a obrázky 3D modelu navržené konstrukce. V poslední části práce je popsána pevnostní a tuhostní MKP analýza provedená u dvou hlavních svařovaných součástí navrženého vozíku.
Abstract in different language: This diploma thesis is focusing on the design of industrial handling truck with cargo space in the form of a lifting platform. In the first part of the thesis are collected general information about material handling, there is also a market research and search of common technical solutions for handling trucks and lifting platforms. Next part summarizes the project information in which the truck is designed and then deals with the design requirements for the truck. From those requirements is the following part of this thesis based on. This part describes the design of the truck construction and the lifting mechanism. This part is supplemented with design calculations and images from the 3D model of the designed construction. The last part of this work describes strength and stiffness of FEM analysis implemented on two main welded parts of the designed construction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_PetrovitzJan_2019.pdfPlný text práce13,54 MBAdobe PDFView/Open
DP_Petrovitz_oponent.pdfPosudek oponenta práce952,47 kBAdobe PDFView/Open
DP_Petrovitz_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce755,55 kBAdobe PDFView/Open
Petrovitz.pdfPrůběh obhajoby práce209,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37934

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.