Title: Maiestas Carolina - právněhistorický rozbor
Other Titles: Maiestas Carolina - historical juristic analysis
Authors: Vodička, Marek
Advisor: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38012
Keywords: karel iv.;maiestas carolina;zákoník;české zemské právo;šlechta;odvolání
Keywords in different language: charles iv;maiestas carolina;code of law;czech landrecht;nobility;appeal
Abstract: V mé bakalářské práci "Maiestas Carolina - právněhistorický rozbor" se zabývám nejznámějším dílem Karla IV. - návrhem zákoníku Maiestas Carolina. Napřed stručně popisuji historické souvislosti v době Karlově, jeho dětství, návrat do Čech, nástup na trůn a jeho nejvýznamnější počiny. Dále se soustřeďuji na vznik zákoníku, jeho osudy, autory i odvolání. Součástí práce je i obsah návrhu zákoníku, který podrobně popisuji. V neposlední řadě jsem zanalyzoval tři vybraná ustanovení návrhu zákoníku Maiestas Carolina a porovnal je se současným stavem.
Abstract in different language: In my bachelor thesis "Maiestas Carolina - historical juristic analysis" I apply my mind to the most famous work of Charles IV - a proposal of the code to Maiestas Carolina. Firstly, I briefly describe the historical context in the time of Charles, his childhood, his return to Bohemia, the ascension to the throne, and his most important achievements. I also concentrate on the creation of the code, its fates, the authors and the appeals. Detailed description of the content of the code proposal is also part of this thesis. Last but not least, I analysed the three selected provisions of the Maiestas Carolina code and compared them to the current state.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Marek_PDF.pdfPlný text práce5,17 MBAdobe PDFView/Open
BP - Vodicka.pdfPosudek vedoucího práce626,79 kBAdobe PDFView/Open
OP - Vodicka.pdfPosudek oponenta práce551,16 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Vodicka.pdfPrůběh obhajoby práce576,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38012

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.