Title: Vyhlášení nezávislosti Kosova a uznání jako státu
Other Titles: Declaration of Kosovo's independence and recognition as a state
Authors: Stolejda, Matěj
Advisor: Mrázek Josef, JUDr. DrSc.
Referee: Větrovský Jaroslav, Mgr. PhD.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38082
Keywords: kosovo;uznání státu;právo národů na sebeurčení;právo na integritu státu;mezinárodní soudní dvůr;albánci;srbové;osn;vyhlášení nezávislosti
Keywords in different language: kosovo;the recognition of the state;the right of nations to self-determination;the right to state integrity;the international court of justice;the albanians;the serbs;the un;the declaration of independence
Abstract: Celá má diplomová práce je věnována Kosovu, zejména jeho jednostrannému vyhlášení nezávislosti a s ním spojeným uznáním, coby státu z pohledu mezinárodního práva. Staví proti sobě argumenty, které nezávislost Kosova podporují a argumenty, které si s ní odporují. Popisuje také vztah dvou základních etnik, které v oblasti žijí a to konkrétně Srbů a Albánců a vývoj jejich soužití . Práce popisuje základní právní principy a pojmy spojené s vznikem států, právo na územní celistvost a právo na sebeurčení národa. Konečně pak s ohledem na tyto vztahy nastiňuje specifický proces, kterým Kosovo do dnešních dní prošlo a popisuje současné vztahy s ostatními subjekty mezinárodního práva (státy, které jej uznávají na straně jedné a státy, které je uznat odmítají na straně druhé) včetně odůvodnění jejich postojů. Cílem práce je shromáždit podklady, pro posouzení, zda je Kosovo státem sui generis, či správní jednotkou v rámci Srbska. Zda je současný stav v souladu s prameny mezinárodního práva. Z těchto podkladů pak ke konci práce vyvozuji svá osobní stanoviska, která také vždy zdůvodňuji. První část by neměla výrazněji upřednostnit názor jedné strany před druhou. V části druhé pak popisuji již konkrétní příklady průběhu cesty Kosova za nezávislostí. Zde pak často prezentuji i svá vlastní stanoviska a názory, ty se však snažím podávat tak, aby bylo jasné co je popisem skutečnosti a co mým osobním názorem. Metodicky pak je celá práce členěna do sedmi kapitol (dále členěných do podkapitol), kdy každá pojednává o daném problému z jiného úhlu pohledu.
Abstract in different language: The whole thesis is dedicated to Kosovo, especially its unilateral declaration of independence and its following recognition as a state from the perspective of international law. The thesis is based on arguments that both oppose and support Kosovo's independence. It also describes the relationship between the two major ethnicities residing in the area, namely the Serbs and Albanians, along with the evolution of their cohabitation. The work describes the main legal principles and concepts associated with the emergence of states, the right to territorial integrity and the right to self-determination of the nation. Finally, with respect to these relations, it outlines the specific process through which Kosovo has passed to these days and describes the current relations with other subjects of international law (states that recognize it on the one hand and states that refuse to recognize them on the other), including the justification for their positions. The aim of the work is to gather background material for assessing whether Kosovo is a sui generis state or an administrative unit within Serbia and whether the current situation is aligned with the sources of international law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Stolejda.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Matej Stolejda - posudek.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFView/Open
DP_oponent_Stolejda.pdfPosudek oponenta práce288,12 kBAdobe PDFView/Open
Stolejda.pdfPrůběh obhajoby práce347,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38082

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.