Title: Materiální vedení řízení
Other Titles: Material conduction of proceedings
Authors: Benediktová, Ludmila
Advisor: Pulkrábek Zdeněk, JUDr. Ph.D.
Referee: Zahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38140
Keywords: materiální vedení řízení;formální vedení řízení;vysvětlovací povinnost;dotazovací povinnost;poučovací povinnost;projednání sporu;dokazování;skutkový stav;správné rozhodnutí soudu;materiální pravda;formální pravda
Keywords in different language: material conduction of the proceedings;formal conduction of the proceedings;explanatory duty;questioning duty;obligation to instruct;litigation;proving;facts;correct court decision;material truth;formal truth
Abstract: V diplomové práci se zabývám materiálním vedením řízení, jakožto činností soudu, která je zaměřena na samotný průběh řízení tak, aby mohl být naplněn hlavní cíl a účel celého civilního procesu, kterým je vydání věcně správného rozhodnutí soudu. Tomuto však předchází zjištění skutkového stavu, co nejvíce blížícího se stavu skutečnému, což se děje za pomoci shromáždění a zpracování skutkových tvrzení a důkazních návrhů, kdy v tomto celém procesu je důležitá aktivní role soudu. V souvislosti s výše uvedeným je pak zřejmé, že na osobu soudce jsou kladeny nejen určité požadavky, co do jeho osoby, ale především mu jsou uloženy povinnosti, jejichž splněním se zaslouží o to, že bude jeho rozhodnutí vycházet z co nejúplněji objasněného skutkového stavu.
Abstract in different language: In my diploma thesis I have dealt with the material conduction of the proceedings, such as the activity of the court, which is focused on the course of the proceedings so that the main objective and purpose of the whole civil process can be fulfilled. That is the issue of the correct court decision. However, this is preceded by the establishment of the facts, as close as possible to the actual situation, with the help of gathering and processing the factual claims and evidence, where the active role of the court is important in this entire process. Like its mentioned above, it is clear that not only certain requirements are imposed on the person of the judge, but above all, obligations are imposed on him, whose fulfillment merits that his decision is based on the facts as fully elucidated as possible.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Materialni_vedeni_rizeni_Benediktova.pdfPlný text práce892,74 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Benediktova.pdfPosudek oponenta práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Benediktova.pdfPosudek vedoucího práce396,38 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Benediktova.pdfPrůběh obhajoby práce271,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38140

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.