Title: Alternativní řešení sporů mezi podnikateli
Other Titles: Alternative dispute resolution between entrepreneurs
Authors: Filipová, Denisa
Advisor: Zahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Referee: Raban Přemysl, Prof. JUDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38144
Keywords: alternativní řešení sporu;adr;mediace;rozhodčí řízení;arbitráž
Keywords in different language: alternative dispute resolution;adr;mediation;arbitration
Abstract: V první kapitole autorka definuje pojem alternativní řešení sporu a pojem podnikatele. Dále se věnuje různým metodám ADR. Přesto je však práce zaměřena především na rozhodčí řízení a jeho vnitrostátní úpravu. Druhé kapitola se věnuje mediaci. Autorka krátce charakterizuje pojem mediace, jeho právní úpravu v České republice, osobu mediátora, právní účinky s mediací spojené a možnosti ukončení. Třetí kapitola diplomové práce je stěžejní. Je v ní charakterizováno rozhodčího řízení, teoretické pojetí, jeho právní úprava. Dále se autorka zaměřila na zásadní výhody a nevýhody, osobu mediátora a některé další konkrétních instituty s ním spojené. Poslední kapitola je věnována rozhodčímu řízení a jeho vztahu k obecným soudům v České republice.
Abstract in different language: In the first chapter the author characterizes the concept of ADR and the concept of entrepreneur. Author tries to outline those different methods. However, the work is mainly focused on arbitration and its national arrangements. The second chapter is devoted only to mediation. The author briefly characterizes the concept of mediation, legal regulation, person of mediator, legal effects and the possibility of termination of mediation. The main concept of this diploma thesis is in the third chapter. The author characterizes arbitration and its theoretical conception, its legal regulation. There are subchapters devoted to advantages and disadvantages, arbitrator, arbitration ad hoc and institutional arbitration. In the last chapter, the author describes specific institutes which are connected with arbitration and she also describes its relation to general courts of justice in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alternativni reseni sporu mezi podnikateli_FILIPOVA DENISA.pdfPlný text práce485,94 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Filipova D..pdfPosudek vedoucího práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Filipova D..pdfPosudek oponenta práce834,82 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Filipova D..pdfPrůběh obhajoby práce263,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38144

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.