Title: ZBRASLAV regionální historie ve výuce na 1.stupni ZŠ
Other Titles: ZBRASLAV regional history in education at the first grade of elementary school
Authors: Mašková, Leona
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38178
Keywords: klíčová slova: zbraslav;soutok řek;brdy;historie;keltové;václav ii.;eliška přemyslovna;pohřebiště přemyslovců;klášter;zámek;kronika;osobnosti;pořádané akce;spolky a sdružení;významné stavby
Keywords in different language: zbraslav;confluence of rivers;brdy;history;celts;wenceslas ii;elizabeth of bohemia;burial ground of přemyslids;monastery;chateau;chronicle;celebrities;events;clubs and societies;significant buildings
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá historií městské části Praha - Zbraslav, která je významnou součástí místního regionu. Nabízí souhrn informací nejen z dostupných zdrojů, ale i z osobní zkušeností a vědomostí autorky. V teoretické části se práce zabývá charakteristikou městské části. Především je zaměřena na rozsáhlou historii spjatou s obdobím Keltů a s dobou vlády posledních Přemyslovců. Nedílnou součástí regionální historie jsou i důležité stavby, významné osobnosti, ale i pravidelně pořádané akce. Tato část obsahuje všechny podstatné historické informace o Zbraslavi. Druhá část obsahuje šest celodenních projektů zaměřených na prohloubení znalostí nejen o regionální historii. Projekty jsou koncipované posloupně od nejstarších dějin. Jsou zde využívány úseky české historie, které se Zbraslaví úzce souvisejí. Dále se zaměřuje na konkrétní témata spojené pouze se Zbraslaví. Didaktické aplikace zde použité vycházejí z pedagogické praxe autorky práce a jsou ověřeny v různých variantách. Práce si dává za cíl zpracovat historii městské části a její aplikace pro využití ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the history of the Prague - Zbraslav district, which is an important part of the local region. It offers an information summary not only from the available sources, but also from the personal experiences and knowledge of the author. The thesis deals with the characteristics of the district in the theoretical part. It is primarily focused on the extensive history linked with the period of the Celts and the era of the last Přemyslids. An integral part of the regional history are also important buildings, important personalities, as well as regularly organized events. This section contains all basic historical information about Zbraslav. The second part contains six full-day projects focused on deepening knowledge not only about regional history. The projects are conceived starting from the oldest history. There are sections of Czech history that are closely related to Zbraslav. It also focuses on specific topics connected only with Zbraslav. The didactic applications used here are based on the pedagogical practice of the author of the thesis and are verified in various variants. The thesis is aimed to process the history of the district and its applications for use in the educational area of Man and his world.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE ZCU PLZEN pro portal.pdfPlný text práce5,54 MBAdobe PDFView/Open
Maskova V.pdfPosudek vedoucího práce861,13 kBAdobe PDFView/Open
Maskova O.pdfPosudek oponenta práce138,89 kBAdobe PDFView/Open
Maskova P.pdfPrůběh obhajoby práce244,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38178

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.