Title: Vlastivědné exkurze mikroregionu Radyně ve vyučování na 1. stupni ZŠ.
Other Titles: Environmental excursion into mikroregion Radyně in lessons at 1st grade school.
Authors: Berkovcová, Iveta
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38179
Keywords: exkurze;vlastivěda;pracovní list;pravěk;mikroregion;radyně;didaktika;archeologie;stezka;historie
Keywords in different language: excursion;environmental;worksheet;prehistory;mikroregion;radyně;didactics;archeology;trail;history
Abstract: Hlavním cílem mé diplomové práce, jak je uvedeno v úvodu, bylo zpřehlednění historického vývoje mikroregionu Radyňsko v období od pravěku do středověku a tento přehled následně didakticky aplikovat pro výuku pravěku až do středověku ve čtvrté třídě ZŠ. Dále pak hledat dostupné, reálné a zcela praktické kroky, ať nové nebo již dávno osvědčené, které by mohly učiteli pomoci představit tzv. historické vědomí školním dětem. Diplomová práce je rozčleněna na dvě hlavní části. Na teoretickou část a na praktickou část. Teoretická část práce vymezuje jednotlivá období v pravěku a porovnává s námi sledovaným územím. Zároveň obsahuje profil regionální archeologie, historie, zeměpisu a Mikroregionu Radyně. Tato část práce je navržena jako základní zdroj informací pro učitele základních škol. Praktickou část práce jsem věnovala stezkám v Kozelském polesí, kam jsem umístila vlastivědné exkurze. K jednotlivým zastávkám na stezce jsem vypracovala podrobnou metodiku pro učitele. Důležitou částí mé práce jsou didaktické materiály - pracovní listy, které pracují pomocí didaktických her, úkolů a soutěží s informacemi, které se týkají konkrétní zastávky na vlastivědné exkurzi. Hlavní myšlenkou byla snaha o vytvoření uceleného komplexu vlastivědných informací a pracovních listů tak, aby vlastivědné exkurze byly snadno použitelné pro učitele základních škol prvního stupně v praxi.
Abstract in different language: The main aim of my thesis, as stated in the introduction, was to make the historical development of the Radyne microregion more transparent in the period from prehistory to the Middle Ages and then apply this overview didactically for teaching prehistoric times until the Middle Ages in the fourth grade of primary school. Then look for available, real and completely practical steps, whether new or long-established, which could help teachers to introduce the so-called historical awareness to school children. The thesis is divided into two main parts. The theoretical part and the practical part. The theoretical part of the thesis defines the individual periods in prehistoric times and compares them with the territory under review. At the same time it contains the profile of regional archeology, history, geography and Mikroregion Radyne. This part of the thesis is designed as a basic source of information for primary school teachers. The practical part of the thesis I devoted to the paths in forests of Kozel castle, where I placed the local study excursions. For the individual stops on the trail I developed a detailed methodology for teachers. An important part of my work are didactic materials - worksheets, which work with didactic games, tasks and competes with information that relates to a specific stop on the local history tour. The main idea was to create a omprehensive complex of geography information and worksheets, so geography study excursions would be easy to use for primary school teachers in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Iveta Berkovcova.pdfPlný text práce26,44 MBAdobe PDFView/Open
Berkovcova O.pdfPosudek oponenta práce986,77 kBAdobe PDFView/Open
Berkovcova V.pdfPosudek vedoucího práce848,5 kBAdobe PDFView/Open
Berkovcova P.pdfPrůběh obhajoby práce272,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38179

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.