Title: Historie Dobřichovic ve vyučování na 1. stupni ZŠ
Other Titles: History of Dobřichovice in Teaching at the first degree of primary school
Authors: Laudová, Dita
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38181
Keywords: historie;dobřichovice;brunšov;karlík;berounka;vlastivěda;didaktické aktivity;didaktická aplikace;křižovníci s červenou hvězdou
Keywords in different language: history;dobřichovice;brunšov;karlík;berounka;national history;didactial activities;didactic application;the crusader of the red star
Abstract: Diplomová práce se zabývá regionální historií města Dobřichovice a jejím didaktickém využití na 1. stupni základní školy. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část, která je chronologicky řazena do kapitol, seznamuje s historií města od pravěku až po současnost. Součástí teoretické části je podrobná analýza některých významných míst města, které sehrály důležitou roli v místní historii a ovlivnily tak vývoj města. Druhá část diplomové práce se zabývá didaktickým využitím regionálních dějin ve vlastivědě na 1. stupni ZŠ. Na základě místní historie jsem zpracovala náměty a vhodné aktivity na využití historických poznatků ve vyučování, doplněné o úkoly a pracovní listy. Tento edukační materiál může v budoucnu sloužit ostatním učitelům k rozšíření vlastivědného učiva zaměřeného na místo, kde žijeme.
Abstract in different language: The thesis deals with the regional history of the town of Dobřichovice and its didactic use at the first degree of primary school. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part, which is chronologically classified into chapters, introduces the history of the city from prehistory to the present. Part of the theoretical part is a detailed analysis of some important places in the city that played an important role in local history and influenced the development of the city. The second part of the thesis deals with the didactic use of regional history in homeland studies at primary school. Based on local history, I have developed suggestions and suitable activities to use historical knowledge in teaching, supplemented by tasks and worksheets. In the future, this educational material can be used by other teachers to extend their homeland curriculum to the place where we live.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Laudova_Dita.pdfPlný text práce3,8 MBAdobe PDFView/Open
Laudova V.pdfPosudek vedoucího práce848,51 kBAdobe PDFView/Open
Laudova O.pdfPosudek oponenta práce981,32 kBAdobe PDFView/Open
Laudova P.pdfPrůběh obhajoby práce217,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38181

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.