Title: Výtvarné řešení a ilustrace raně novověkých vědeckých tisků v českých sbírkách.
Other Titles: Design and illustrations of the early modern scientific prints in Czech collections.
Authors: Valdmanová, Eliška
Advisor: Hečková Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Míchalová Zdeňka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38206
Keywords: renesance;raný novověk;zoologie;vědecká ilustrace;vědecké tisky;ornitologie;aldrovandi;gessner
Keywords in different language: renaissance;early modern period;zoology;scientific illustration;scientific prints;ornithology;aldrovandi;gessner
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá výtvarným řešením a ilustracemi v raně novověkých vědeckých tiscích. Téma je zúženo na oblast biologických tisků, konkrétně zoologie. Práce se zaměřuje především na nejvýraznější osobnosti zoologie na přelomu renesance a novověku Conrada Gessnera a Ulisse Aldrovandiho a jejich díla, která jsou považována za jedna z prvních děl moderní zoologie. Symbolika a výtvarné řešení ilustrací jsou analyzovány a vzájemně komparovány v případových studiích tří ptáků v dílech Historia animalium od Conrada Gessnera a spisů Ornithologiae od Ulisse Aldrovandiho. K analýze byly vybrány grafiky orla rodu Aquila, samce kura domácího a papouška. Studie se také věnuje celkovému zhodnocení výtvarného doprovodu obou děl.
Abstract in different language: This work deals with art design and illustrations in early modern scientific prints. The topic is narrowed to the part of biological prints, specifically zoology. The work focuses mainly on the most prominent personalities of zoology at the turn of the Renaissance and modern times Conrad Gessner and Ulisse Aldrovandi and their works, which are considered of one of the first works of modern zoology. The symbolism and visual design of the illustrations are discussed in case studies of three birds in the Historia animalium by Conrad Gessner and Ornithologiae by Ulisse Aldrovandi. For the analysis were chosen graphics from both authors, the eagle of the genus Aquila, furthermore, and the parrot. The work also deals with the overall evaluation of the artistic accompaniment of both works.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Valdmanova_.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Valdmanova_1.pdfPosudek vedoucího práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
Valdmanova_2.pdfPosudek oponenta práce8,03 MBAdobe PDFView/Open
Valdmanova_O.pdfPrůběh obhajoby práce387,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38206

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.