Title: Srovnávání mezd ve vybraných profesích na úrovni ČR
Other Titles: Comparison of salaries in selected professions at nation level within the Czech Republic
Authors: Schejbalová, Andrea
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Palacká Alena, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38805
Keywords: mzda;plat;trh práce;lidský kapitál;komparace;profese
Keywords in different language: wage;salary;labor market;human capital;comparison;professions
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na mzdovou problematiku ve vybraných profesích. Hlavním cílem práce je zhodnotit vývoj mezd na příkladu konkrétních profesí na trhu práce v České republice. Metodou rešerše je zpracována teoretická část, ve které jsou definovány hlavní pojmy trhu práce, lidského kapitálu, mezd a nezaměstnanosti. Následně jsou tyto teoretická východiska převedena na konkrétní data na úrovni ČR. Stěžejní částí práce je samotná komparace, která se zaměřuje na vybrané profese, které jsou problematické z pohledu nedocenění finančních výdělků vůči náročnosti práce, psychickému nátlaku, sociální odpovědnosti a dalších aspektů. V závěru práce jsou definovány a rozebrány faktory ovlivňující trh práce.
Abstract in different language: This Bachelor thesis focuses on wage issues in selected professions. The main aim of this thesis is to evaluate the development of wages in the Czech Republic taking into consideration particular professions within the labor market. Firstly, the theoretical part is based on research defining the main concepts of labor market, human capital, earnings and unemployment. Findings revealed in this part will be subsequently converted into specific data on the level of the Czech Republic. Secondly, the theoretical part is followed by the principal section dealing with comparison of chosen professions which are compared from financial perspective, psychological pressure, social responsibility and other aspects. Finally, the last part of this thesis is dedicated to the analysis and definition of factors influencing the labor market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_K16B0332P_Schejbalova.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
BP_Schejbalova_OP.pdfPosudek oponenta práce235,05 kBAdobe PDFView/Open
BP_Schejbalova_VP.pdfPosudek vedoucího práce167,33 kBAdobe PDFView/Open
BP_Schejbalova.pdfPrůběh obhajoby práce53,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38805

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.