Title: Benefity pro zaměstnance jako nástroj konkurenceschopnosti podniků na trhu práce
Other Titles: Benefits for employees as a tool for the competitiveness of enterprises in the labor market
Authors: Zajícová, Denisa
Advisor: Mičudová Kateřina, Ing. Ph.D.
Referee: Hromada Luboš, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38809
Keywords: zaměstnanecké benefity;trendy;výhody a nevýhody;cafeteria systém
Keywords in different language: employee benefits;trends;advantages and disadvantages;cafeteria system
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na zaměstnanecké benefity v dané společnosti. Cílem této práce je analyzovat současnou nabídku benefitů ve vybraném podniku a realizovat šetření, které se bude zaměřovat na preference benefitů. Práce je rozdělena na dvě části. V literární rešerši se objevuje charakteristika vybraných benefitů, členění zaměstnaneckých benefitů, výhody a nevýhody, trendy v poskytování benefitech a poslední část je zaměřena na cafeteria systém a jeho výhody a nevýhody. V praktické části bylo provedeno dotazníkové šetření ve firmě EUROVIA Kamenolomy, a. s. Z výsledků dotazníků byly navrženy opatření. Po vyhodnocení dotazníků byl proveden test nezávislosti v kontingenční tabulce. Byly zkoumány a následně vyhodnoceny dvě závislosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on employee benefits in a given company. The aim of this work is to analyze the current offer of benefits in the selected company and to carry out an investigation that will focus on the preferences of benefits. The thesis is divided into two parts. In the literature search there are characteristics of selected benefits, classification of employee benefits, advantages and disadvantages, trends in providing benefits and the last part is focused on cafeteria system and advantages and disadvantages of this system. In the practical part a questionnaire survey was carried out in the company EUROVIA Kamenolomy, a.s. From the results of the questionnaires were proposed measures. After evaluating the questionnaires, an independent test was performed in the pivot table. Two dependencies were examined and subsequently evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
BP_Tomakova_VP.pdfPosudek vedoucího práce234,25 kBAdobe PDFView/Open
BP_Tomakova_OP.pdfPosudek oponenta práce232,12 kBAdobe PDFView/Open
BP_Tomakova.pdfPrůběh obhajoby práce90,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38809

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.