Title: SMLUVNÍ POKUTA
Other Titles: CONTRACTUAL PENALTY
Authors: Valentová, Zuzana
Referee: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Šíma Alexander, JUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38855
Keywords: smluvní pokuta;utvrzení dluhu;porušení smluvní povinnosti;úroky z prodlení;náhrada škody
Keywords in different language: contractual penalty;corroboration od debt;breach of contractual obligation;default interest;compensation for damages
Abstract: Práce je rozdělena do 13 kapitol. V úvodu se věnuje historicko-teoretickým aspektům smluvní pokuty, jako je pojem smluvní pokuty (druhá kapitola), historický vývoj její právní úpravy na území České republiky (třetí kapitola) a funkce smluvní pokuty (čtvrtá kapitola). Následující kapitoly jsou praktičtěji zaměřeny. První z těchto kapitol se zaměřuje na platné a dostatečně konkrétní sjednání smluvní pokuty, následuje kapitola zabývající se pro mě jednou z nejzajímavějších otázek týkající se smluvní pokuty, a to je její výše a moderace (šestá kapitola). Vzhledem ke skutečnosti, že obecná úprava smluvní pokuty se neuplatní ve všech právních vztazích, nebylo možné v rámci této práci opomenout ani speciální právní úpravu smluvní pokuty, přičemž v této části práce klade důraz zejména na smluvní pokutu sjednanou ve smlouvách se spotřebitelem. Další kapitoly se věnují procesním aspektům smluvní pokuty a jejímu vztahu k dalším institutům občanského práva, které mají blízký vztah ke smluvní pokutě. Práce se v tomto ohledu zaměřuje zejména na vztah smluvní pokuty a úroků z prodlení. V průběhu celé práce je na jednotlivé otázky spojené se smluvní pokutou nahlíženo i ve vztahu k zahraniční právní úpravě.
Abstract in different language: Submitted rigorous thesis is divided into 13 chapters. Beginning is dedicated to the historical and theoretical aspects of contractual penalty, such as the concept of contractual penalty (the second chapter), the historical development of the legislation in the Czech Republic (the third chapter) and use a contractual penalty (fourth chapter). The following chapters are practically focused, when the first of these practically oriented chapters focus on a valid and sufficiently specific negotiation of contractual penalty, followed by a chapter dealing with for me one of the most interesting issues regarding the contractual penalty - its amount and moderation (chapter six). Another chapter deals with special legal regulation of the contractual penalty focusing on the contractual penalty negotiated in the contracts with the consumer. Next chapters deal with the procedural aspects of the contractual penalty and its relation to other civil law institutes that are closely related to the contractual penalty, in particular relation to default interest.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smluvni_pokuta_FINAL.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 1 - Valentova.pdfPosudek vedoucího práce955,51 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Valentova.pdfPosudek oponenta práce95,41 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Valentova.pdfPrůběh obhajoby práce241,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38855

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.