Title: Sociální statistika - Školství a vzdělanostní úroveň
Other Titles: Social statistic - Education and educational level
Authors: Báni, Pavel
Advisor: Divišová, Pavla
Referee: Mičudová, Kateřina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3888
Keywords: nezaměstnanost absolventů škol;školství;vzdělanostní úroveň
Keywords in different language: education;educational level;unemployment of graduates
Abstract: Předložená práce je zaměřena na vývoj školství a vzdělanostní úrovně v České republice během posledních deseti let. Byl analyzován vývoj kvality školství, jelikož jeho kvalita ovlivňuje životní úroveň celé společnosti. Zkoumáno bylo také měnící se uplatnění absolventů škol na trhu práce a vztah jejich míry nezaměstnanosti s dosaženým stupněm vzdělání. V řešení bylo využito zejména teorie časových řad, která nejlépe popisuje vývoj zkoumaných ukazatelů. Z práce vyplývá, že se vzdělanostní úroveň v České republice zvyšuje, ale kvalita absolventů škol naopak klesá.
Abstract in different language: This thesis is focused on the development of education and level of education in the Czech Republic during the last ten years. There was analyzed the development of education quality in this project, because it affects the quality of living standards across society. Changing exercise of school graduates in the labor market and the relationship of their unemployment level with degree of education was researched too. Especially the theory of time series was used in the solution, because it is the best way to describe the development indicators examined. This work shows that the level of education in the Czech Republic is increasing, but the quality of graduates is decreasing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Pavel Bani.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
posudek Bani - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce668,42 kBAdobe PDFView/Open
posudek Bani - oponent.pdfPosudek oponenta práce800,32 kBAdobe PDFView/Open
prubeh Bani.pdfPrůběh obhajoby práce303,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3888

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.