Title: Návrh a implementace modulárního generátoru úloh
Other Titles: Design and implementation of a modular task generator
Authors: Balon, Milan
Advisor: Gangur, Mikuláš
Referee: Svoboda, Milan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3889
Keywords: XML;QTI;parser;programovací jazyk;Java;generátor úloh
Keywords in different language: XML;QTI;parser;programming language;Java;task generator
Abstract: Předložená práce je zaměřena na návrh a implementaci softwarového nástroje pro využití ve vzdělávání. Jedná se o univerzální a modulární generátor testových úloh, jež na základě vstupních dat generuje data výstupní. K tomu využívá nejmodernější technologie jako XML, XSD schémata, objektově orientovaný jazyk Java a technologii JAXB. Výstupem tohoto systému je XML dokument vyhovující normě QTI. Modularita systému je zajištěna sofistikovaným návrhem provázání vstupních dat, generátorů a uživatelem definovaných datových typů. Jádro modulárního generátoru úloh je opatřeno jednoduchou grafickou nadstavbou pro demonstraci funkčnosti systému, systém je však připraven pro použití jako zásuvný modul do aplikace, která bude umožňovat generování libovolného počtu úloh a jejich transformaci z QTI do jiných v současné době používaných formátů, například Adobe PDF pro tisk, nebo HTML pro užití v internetových aplikacích.
Abstract in different language: Presented thesis focuses on design and implementation of a software tool for use in education. It is universal and modular task generator that generates output data on the basis of input data. System uses the latest technologies as XML, XSD, object-oriented programming language Java and JAXB technology. Output of this system is XML document that corresponds to QTI specification. Modularity of system is achieved by a sophisticated design of interconnections between input data, their generators and data types defined by the user. Kernel of the modular task generator is equipped with simple graphical user interface for demonstration of system functionality, but is prepared for use as a plug-in for other applications. This application will allow generate any number of tasks and their transformation from QTI to other formats that are used these days, for example Adobe PDF to print or HTML to use in web applications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Balon - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Balon - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce502,73 kBAdobe PDFView/Open
Balon.pdfPrůběh obhajoby práce315,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3889

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.