Title: Systém sociální podpory v ČR
Other Titles: Social support system in the Czech Republic
Authors: Pohanková, Lucie
Advisor: Mičudová, Kateřina
Referee: Divišová, Pavla
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3891
Keywords: sociální podpora;dávky;sociální statistika;vývoj dávek
Keywords in different language: social support;benefits;social statistics;progress in benefits
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na pochopení problematiky dávek státní sociální podpory České republiky. Období, ve kterém je práce řešena, bylo zvoleno od roku 2000 do roku 2010. V první části práce je vymezen systém státní sociální podpory, jsou zde popsány některé sociální služby, jednotlivé dávky státní sociální podpory a také sociální statistika. V další části práce je analyzován vývoj jednotlivých dávek státní sociální podpory, jsou zde k vidění i grafická znázornění a pro lepší pochopení této problematiky jsou v této části zařazeny praktické příklady. V následující části bylo provedeno porovnání trendu vývoje průměrné výše jednotlivých dávek státní sociální podpory s výší životního minima. Poslední část práce pojednává o podílech výdajů na dávky státní sociální podpory. Je zde analyzováno, kolik peněžních prostředků bylo vynaloženo na jednotlivé dávky státní sociální podpory, a jak velkou částí se podílejí na celkových výdajích, které uvolnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí na dávky státní sociální podpory. V závěru práce jsou tyto podíly graficky znázorněny.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on comprehension of issues connected with the state social support in the Czech Republic. The reported period was chosen from 2000 till 2010. The system of state social support is defined in the first part as well as a description of some social services, specific benefits of state social support and social statistics. The following part of this bachelor thesis analyses the progress of particular benefits, it presents graphs and for better understanding practical examples are included. In the following part was made comparison between the trend in the average amount of individual benefits of state social support with the amount of subsistence. Last part deals with the portion of expenses on benefits from state social support. An analysis of how much finance was spent on particular benefits and how much of these expenses participated on total expenses, which were provided by the Ministry of Labor and Social Affairs for benefits of state social support, was done too. These portions are graphically shown in the end.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Lucie Pohankova.pdfPlný text práce15,64 MBAdobe PDFView/Open
Pohankova - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce596,47 kBAdobe PDFView/Open
Pohankova - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce781,08 kBAdobe PDFView/Open
Pohankova.pdfPrůběh obhajoby práce220,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3891

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.